Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

28. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 14. maja 2009, po zaključku nadaljevanja aprilske seje

DATUM OBJAVE 07. maj 2009
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-2/2006
Nova Gorica, 6. maj 2009

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 14. maja 2009, po zakljucku nadaljevanja aprilske seje,
v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 27. seje mestnega sveta, ki je bila 9. aprila 2009

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 27. seje mestnega sveta z dne 9. aprila 2009
Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Osnovna šola Dornberk in obrazložitev
Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica in obrazložitev
Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica in obrazložitev
Sklep o nesoglasju z imenovanjem direktorja Mladinskega centra Nova Gorica in obrazložitev
Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju kandidatov za ravnatelja Osnovne šole Milojke Štrukelj Nova Gorica in obrazložitev

5.A Predlog sklepa o določitvi lokacije kampusa v Novi Gorici
Sklep o določitvi lokacije ob Kornu za bodoči kampus Univerze v Novi Gorici ter obrazložitev

5.B Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Univerza ob Kornu
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza ob Kornu ter obrazložitev


5.C Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Univerza ob Kornu (hitri postopek)
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Univerza ob Kornu ter obrazložitev

5.D Predlog obvezne razlage Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče (Uradni list RS, št. 3/08)
Obvezna razlaga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče (Uradni list RS, št. 3/08) in obrazložitev
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče
Zahteva za obvezno razlago Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Parkovšče

6. Predlog sklepa o podaji soglasja k strategiji Stanovanjskega sklada MONG za obdobje 2009-2013
Sklep o podaji soglasja k strategiji Stanovanjskega sklada MONG za obdobje 2009-2013
Strategija Stanovanjskega sklada MONG za obdobje 2009-2013

7. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2009 (hitri postopek)
Odlok o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2009 in obrazložitev
Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2009 – splošni del
Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2009 – posebni del
Načrt razvojnih programov 2009 – 2012 – rebalans 1

8. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica (prva obravnava)
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica

9. Predlog sklepa o podaji soglasja Goriškemu muzeju, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2008 nameni za potrebe izgradnje novega muzejskega kompleksa
Sklep o podaji soglasja Goriškemu muzeju, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2008 nameni za potrebe izgradnje novega muzejskega kompleksa ter obrazložitev

10. Predlog sklepa o sprejemu tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
Predlog sklepa o sprejemu tehničnega pravilnika op odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica
Predlog sklepa o sprejemu pravilnika o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG
Sklep o sprejetju treh pravilnikov ter obrazložitev
Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov
Tehnični pravilnik o odlaganju ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica
Pravilnik o načinu obračunavanja stroškov, povezanih z izvajanjem javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter z obdelavo in odlaganjem ostankov predelave ali odstranjevanjem komunalnih odpadkov ter o tarifi na območju MONG

11. Predlog odloka o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v MONG (druga obravnava)
Odlok o koncesijah na področju ravnanja z odpadki v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev
Poročilo o notranji reviziji pravilnosti porabe proračunskih sredstev po pogodbi o prenosu investitorstva na upravljavca s komunalno infrastrukturo št. 352-01-73/00 z dne 20.11.2002

11.A Predlog odloka o ukinitvi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Univerza v Novi Gorici (hitri postopek)
Odlok o ukinitvi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Univerza v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 63/07, 68/07, 113/08) ter obrazložitev
Odlok o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (neuradno prečiščeno besedilo)

11.B Predlog sklepa o razveljavitvi sklepa o začetku priprave OPPN Univerza v Novi Gorici
Sklep o razveljavitvi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 63/07, 113/08) in obrazložitev
Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 63/07 z dne 13.7.2007)
Sklep o spremembi sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Univerza v Novi Gorici (Uradni list RS, št. 113/08 z dne 01.12.2008)

12. Predlog sklepa o izvedbi komasacije v k.o. Ozeljan
Sklep o izvedbi pogodbene komasacije v k.o. Ozeljan ter obrazložitev
Grafični prikaz območja Mlac Ozeljan
Pogodbena komasacija Ozeljan – končno stanje, ki je osnova za sestavo pogodbe

13. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Vodohran Panovec
Sklep o začetku priprave OPPN Vodohran Panovec ter obrazložitev


14. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Kanalizacija FK 2 Dornberk
Sklep o začetku priprave OPPN Kanalizacija FK 2 Dornberk ter obrazložitev


14.A Predlog odloka o spremembi odloka o občinskih cestah (hitri postopek)
Odlok o spremembi odloka o občinskih cestah in obrazložitev
Izsek iz odloka o občinskih cestah (Uradne objave - časopis OKO št. 10/2000, dne 11.5.2000)

15. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o delu in finančnim poročilom Regijske razvojne agencije za severno Primorsko d.o.o. za leto 2008 ter o seznanitvi s poročilom o delu in finančnim poročilom Primorskega tehnološkega parka za leto 2008
Sklep o seznanitvi s poročilom o delu in finančnim poročilom RRA za severno Primorsko d.o.o. za leto 2008 ter o seznanitvi s poročilom o delu in finančnim poročilom Primorskega tehnološkega parka za leto 2008 ter obrazložitev
Poročilo o delu RRA za severno Primorsko d.o.o. za leto 2008
Letno poročilo Primorskega tehnološkega parkad.o.o. 2008

16. Predlog sklepa o sprejemu poslovnega poročila o delu javnega podjetja KEG za leto 2008
Sklep o sprejemu poslovnega poročila o delu javnega podjetja KENOG za leto 2008 ter obrazložitev
Zapisnik 4. seje nadzornega sveta Javnega podjetja KENOG d.o.o.
Javno podjetje KENOG d.o.o. – letno poročilo za leto 2008

17. Predlog sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom o delu javnega podjetja Mestne storitve d.o.o. za leto 2008
Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom o delu javnega podjetja Mestne storitve d.o.o. za leto 2008 ter obrazložitev
Sklepi sprejeti na 6. redni seji Nadzornega sveta družbe Mestne storitve, javno podjetje, d.o.o., Nova Gorica
Mestne storitve d.o.o., poslovno poročilo za leto 2008

18. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2536/5 k.o. Banjšice
Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. 2536/5 k.o. Banjšice
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, sklep o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti ter posamezni program prodaje stvarnega premoženja
Poročilo o cenitvi nepremičnine
Grafični prikaz območja

19. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 383/10 k.o. Loke
Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem – zamenjava nepremičnin parc. št. 383/10 za parc. št. 273/82 k.o. Loke
Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra, sklep o sprejemu posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti ter posamezni program menjave stvarnega premoženja
Cenitveno poročilo
Grafični prikaz območja I
Grafični prikaz območja II

20. Predlog sklepa o prodaji kmetijskega zemljišča parc. št. 1154/120 in 1154/119 k.o. Grgar.
Sklep o prodaji kmetijskega zemljišča ter obrazložitev
Cenitveno poročilo

Mirko Brulc
ŽUPAN

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti