Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

7. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 26. maja 2011, ob 14.00 uri

DATUM OBJAVE 20. maj 2011
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka: 900-13/2010
Nova Gorica, 18. maj 2011V A B I L O
Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 7. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo
v ČETRTEK, 26. maja 2011 ob 14. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlog dnevnega reda:


1. Potrditev zapisnika 6. seje mestnega sveta, ki je bila 21. aprila 2011

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 6. seje mestnega sveta, ki je bila 21. aprila 2011 in 1. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 5. maja 2011

Poročilo o izdanih sklepih 6. seje mestnega sveta, ki je bila 21. aprila 2011in 1. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 5. maja 2011

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju v Občinsko volilno komisijo Mestne občine Nova Gorica

Sklep o soglasju z imenovanjem za v.d. direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Sklep o soglasju z imenovanjem za direktorja Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica

6. Predlog odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

7. Predlog sklepa o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov, ki izvajajo oz. organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG v letu 2010

Sklep o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov, ki izvajajo oz. organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG v letu 2010

Letno poročilo Univerze v Novi Gorici za leto 2010

Letni program dela Univerze v Novi Gorici za leto 2011

Enotno letno poročilo visokošolskih zavodov za študijsko leto 2009/2010 – Univerza v Novi Gorici

Letno vsebinsko poročilo VIRS Primorske za leto 2010

Poročilo o prihodkih in odhodkih po namenu za leto 2010 – VIRS Primorske

Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1. do 31.12. 2010 – VIRS Primorske

Program dela VIRS Primorske za leto 2011

Število vpisanih v ustanove visokega šolstva s sedežem v Novi Gorici ter dislocirane enote s sedežem v Novi Gorici, kjer se izvaja redni študijski program

Predstavitev Ljudske Univerze Nova Gorica, poročilo o delu za leto 2010, finančno poročilo za leto 2010 ter pričakovani razvoj zavoda in plan za leto 2011

Enotno letno poročilo visokošolskih zavodov za študijsko leto 2010/11 – Ekonomska fakulteta Ljubljana, dislocirana enota LU Nova Gorica

Enotno letno poročilo visokošolskih zavodov za študijsko leto 2010/11 – Doba Maribor, študijsko središče Nova Gorica – LUNG

Letno poročilo Evropske pravne fakultete v Novi Gorici za leto 2010

Letni program dela Evropske pravne fakultete v Novi Gorici za leto 2011

Enotno letno poročilo visokošolskih zavodov za študijsko leto 2010/11 – Evropska pravna fakulteta v Novi Gorici

Poročilo o delu Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici za leto 2010

Letno poročilo za leto 2010 – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Poročilo o izvajanju visokošolskega strokovnega študija 1. stopnje Multimedijske komunikacije

Poročilo v vpisu in prehodnosti: dodiplomski visokošolski strokovni študij 1. stopnje Multimedijske komunikacije

Enotno letno poročilo visokošolskih zavodov za študijsko leto 2010 – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko


8. Predlog sklepa o seznanitvi z gradivom Nasilje nad ženskami – poročilo o stanju in razmerah v MONG

Sklep o seznanitvi z gradivom Nasilje nad ženskami – poročilo o stanju in razmerah v MONG

Nasilje nad ženskami – Poročilo o stanju in razmerah v Mestni občini Nova Gorica

9. Predlog sklepa o seznanitvi s poslovnim poročilom o delu zavoda Golea

Sklep o seznanitvi s poslovnim poročilom o delu zavoda Golea

Poslovno poročilo Zavoda Goriške lokalne energetske agencije, Nova Gorica za leto 2010

Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju od 1.1. do 31.12.2010

10. Predlog sklepa o sprejemu poslovnega poročila o delu JP Mestne storitve Nova Gorica

Sklep o sprejemu poslovnega poročila o delu Javnega podjetja Mestne storitve Nova Gorica

Poslovno poročilo za leto 2010

11. Predlog sklepa o sprejemu letnega poročila o delu JP KENOG Nova Gorica

Sklep o sprejemu letnega poročila o delu Javnega podjetja KENOG Nova Gorica

Letno poročilo za leto 2010

12. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi JZ Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica

13. Predlog odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »kanalizacija Prvačina – Dornberk – Tabor s čistilno napravo« (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »kanalizacija Prvačina – Dornberk – Tabor s čistilno napravo«

Stroški investicije

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »Kanalizacija Prvačina – Dornberk - Tabor s čistilno napravo«

POSZ – kanalizacija Prvačina, grafična priloga

14. Predlog pravilnika o merilih za določitev višine sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta in za člane drugih komisij ali delovnih skupin, ki jih imenujeta mestni svet ali župan

Pravilnik o merilih za določitev višine sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta in za člane drugih komisij ali delovnih skupin, ki jih imenujeta mestni svet ali župan

Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah zunanjih članov delovnih teles mestnega sveta in članov drugih občinskih organov

15. Predlog sklepa o podaji soglasja javnemu zavodu Kulturni dom Nova Gorica, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 nameni za nakup opreme

Sklep o podaji soglasja javnemu zavodu Kulturni dom Nova Gorica, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 nameni za nakup opreme

16. Predlog sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju MONG in o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju MONG

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica in o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica

Priloga A: Obremenitev proračunskih postavk

Priloga B1: Letni program izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin za mesto Nova Gorica za leto 2011

Priloga B2: Letni program izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin za območje naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava za leto 2011

Priloga B3: Letni program izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest za območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

Priloga B4: Letni program izvajanja »Koncesijske pogodbe za opravljanje lokalne gospodarske javne službe – vzdrževanje javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica zunaj naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava«

Letni program izvajanja javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica za leto 2011 – Komunala Nova Gorica

Zbirnik izvajanja javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica za leto 2011

Letni program izvajanja gospodarske javne službe za leto 2011 – Želva

Popis del za sklop 2

Letni program izvajanja javne službe vzdrževanje občinskih cest za naselje Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava za leto 2011

Rekapitulacija

17. Predlog sklepa o podaji soglasja za podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti po pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasing in potrditev aneksa št. 10

Sklep o podaji soglasja za podaljšanje roka za izpolnitev obveznosti po pogodbi o medsebojnih obveznostih med MONG in Hypo Leasing in potrditev aneksa št. 10

Aneks št. 10 k pogodbi o medsebojnih obveznostih med Mestno občino Nova Gorica in Hypo Leasing

18. Predlog sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – ukinitev javnega dobra na zemljišču parc. št. 7695/2 in 1346/2 k.o. Dornberk

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – ukinitev javnega dobra na zemljišču parc. št. 7695/2 in 1346/2 k.o. Dornberk

Grafični prikaz 1

Grafični prikaz 2

19. Predlog dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – prodaja zemljišča parc. št. 2936/6 k.o. Bate.

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2011 – prodaja zemljišča parc. št. 2936/6 k.o. Bate

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Grafični prikaz

Matej Arčon
ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti