Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

14. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 02.02.2012 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 27. januar 2012
VIR Mestna občina Nova Gorica

Številka:          900-13/2010
Nova Gorica,  23. januar 2012


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 14. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 2. februarja 2012 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 13. seje mestnega sveta, ki je bila 22. decembra 2011

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloga 1 objekti na mejnih prehodih

Priloga 2 prošnja za neodplačno odsvojitev nepremičnine

Priloga 3 Interes MONG glede opuščenih objektov in površin mejnih prehodov

Priloga 4 objekti na mejnih prehodih – pobuda za prenos

Priloga 5 odgovor – mejni prehodi

Priloga 6 Plakatiranje na zidu 


3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izdanih sklepih 13. seje mestnega sveta z dne 22. decembra 2011 in 3. izredne seje mestnega sveta z dne 17. januarja 2012

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu predsednice ter sklep o imenovanju nadomestnega predsednika komisije za mednarodne odnose in obrazložitev

Sklep o predlogu predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste ter obrazložitev

Sklep o imenovanju članov strokovne komisije za sofinanciranje programov in projektov turističnih društev v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Elektrotehniške in računalniške šole Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju za ravnateljico Osnovne šole Čepovan ter obrazložitev

Sklep o izdaji negativnega mnenja k imenovanju direktorice Varstveno delovnega centra Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika ter sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji soglasja za imenovanje direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Statuta Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Statut in obrazložitev

Mnenje Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

7.    Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 (druga obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 in obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 – splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2012 - 2016

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 in obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2012 in obrazložitev

Kadrovski načrt za leti 2012 in 2013


7.A       Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 (prva obravnava)

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 in obrazložitev

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – splošni del

Proračun Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2012 - 2016

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 in obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 in obrazložitev

Kadrovski načrt za leti 2012 in 2013


8.    Predlog Odloka o ustanovitvi Medobčinske uprave MONG in Občine Brda (druga
obravnava)

Odlok o ustanovitvi Medobčinske uprave Mestne občine Nova Gorica in Občine Brda ter obrazložitev

9.    Predlog Sklepa o spremembi in dopolnitvi programa dela Mestnega sveta MONG za leto 2012

Sklep o spremembi in dopolnitvi programa dela Mestnega sveta MONG za leto 2012 in obrazložitev

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

Odlok o dodeljevanju spodbud za sofinanciranje priprave in izvedbe prireditev v Mestni občini Nova Gorica

Mnenje Ministrstva za finance o shemi de minimis pomoči spodbujanje razvoja prireditev v Mesni občini Nova Gorica


11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica

Mnenje Ministrstva za finance o shemi de minimis pomoči spodbujanje razvoja podjetništva v Mesni občini Nova Gorica


12.    Predlog Odloka o OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici (druga obravnava)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob gasilskem domu v Novi Gorici in obrazložitev odloka

Osnutek odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Ob gasilskem domu v Novi Gorici

Opis prostorske ureditve

Prikaz območja občinskega podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem

Prikaz ureditve poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro

Lega prostorske ureditve v širšem območju

Situacija vplivov in povezav s sosednjimi območji

Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom

Ureditvena situacija

Zakoličbena situacija

13.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje OPPN Ob gasilskem domu v Novi Gorici (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega  podrobnega prostorskega načrta Ob gasilskem domu v Novi Gorici ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje občinskega  podrobnega prostorskega načrta Ob gasilskem domu v Novi Gorici

14.    Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu ter obrazložitev

Prikaz parcele 1271/5, 1271/6 in 1271/7 k.o. Ravnica in parcele 430/17 k.o. Rožna Dolina

Prikaz parcele 4891/13 k.o. Branik

Prikaz parcele 2241/3 k.o. Solkan

15.    Predlog Sklepa o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim vse na območju k.o. Kromberk

Sklep o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim vse na območju k.o. Kromberk ter obrazložitev

Cenitveno poročilo del zemljišča parc. št. 401/23, 401/30 in 401/31 vse ko.o. Kromberk

Cenitveno poročilo del zemljišča parc. št. 401/18, 401/19 in 401/20 vse ko.o. Kromberk

Cenitveno poročilo gradbene nepremičnine parc. št. 401/15 in 401/16 vse ko.o. Kromberk
    Matej Arčon
      ŽUPAN

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti