Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

38. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 22. maja 2014 ob 14. uri

DATUM OBJAVE 15. maj 2014
VIR Mestna občina Nova Gorica

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

 

Številka: 900-10/2014-3
Nova Gorica,  15. maj 2014
V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 38. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 22. maja 2014 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.
 


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 37. seje mestnega sveta, ki je bila 17. aprila 2014

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Pogodba o brezplačnem prenosu nepremičnin

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 37. seje mestnega sveta, ki je bila 17. aprila 2014 in nadaljevanja 37. seje mestnega sveta, ki je bila 6. maja 2014

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Goriški mzek Kromberk – Nova Gorica in obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Milojke Štrukelj in obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Glasbene šole Nova Gorica in obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Gimnazije Nova Gorica in obrazložitev

6.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve in obrazložitev

7.    Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2013

Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2013

8.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o izvršenem nadzoru JP KENOG, d.o.o. Nova Gorica

Poročilo Nadzornega odbora MONG o izvršenem nadzoru JP KENOG, d.o.o. Nova Gorica

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2013, ki izvajajo oziroma organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG ter so bili sofinancirani s proračuna MONG

Sklep o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2013, ki izvajajo oziroma organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG ter so bili sofinancirani s proračuna MONG in obrazložitev

Univerza v Ljubljani – Fakulteta za elektrotehniko: Letno poročilo 2013 (poslovno poročilo s poročilom kakovosti in računovodsko poročilo)

Univerza v Ljubljani – Fakulteta za elektrotehniko: Poročilo o izvajanju visokošolskega študija 1. Stopnje Multimedijske komunikacije

Univerza v Novi Gorici: Poročilo o delu Univerze v Novi Gorici 2013

Univerza v Novi Gorici: Podatki izkaza prihodkov in odhodkov, Letni program dela za leto 2014

VIRS Primorske Nova Gorica: Vsebinsko poročilo 2013 in program dela za leto 2014

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi z izrednim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje 10. 3. 2013 – 13. 11. 2013

Sklep o seznanitvi z izrednim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje 10. 3. 2013 – 13. 11. 2013 in obrazložitev

Izredno poročilo o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici za obdobje 10. 3. 2013 – 13. 11. 2013

11.    Predlog Sklepa o podaji soglasja, da se presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let v javnih zavodih v letu 2014 namenijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme

Sklep o podaji soglasja, da se presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let v javnih zavodih v letu 2014 namenijo za investicije, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme in obrazložitev

Višina presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let ter namen porabe v letu 2014

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA za leto 2013

Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA za leto 2013 in obrazložitev

Poslovno poročilo zavoda GOLEA, Goriška lokalna energetska agencija, Nova Gorica za leto 2013

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2013

13.    Predlog Sklepa o sprejemu Poslovnega poročila družbe Mestne storitve, Javno podjetje d.o.o., Nova Gorica za leto 2013

Sklep o sprejemu Poslovnega poročila družbe Mestne storitve, Javno podjetje d.o.o., Nova Gorica za leto 2013 in obrazložitev

Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2013

Poslovno poročilo Mestne storitve d.o.o., Nova Gorica za leto 2013

Sklepi Nadzornega sveta družbe Mestne storitve, javno podjetje, d.o.o. Nova Gorica

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2013 in o sprejemu Finančnega načrta javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2014

Sklepa o sprejemu Letnega poročila javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2013 in o sprejemu Finančnega načrta javnega sklada Stanovanjski sklad MONG za leto 2014 in obrazložitev

Bilanca prihodkov in odhodkov

Finančni načrt Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2014

Letno poročilo Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Sklepa Nadzornega sveta

Poročilo o izvedbi adaptacije večstanovanjskega objekta v Čepovanu

Pogodba za rekonstrukcijo večstanovanjskega objekta v Čepovanu

Podatki o podizvajalcu

Dogovor o poslovnem sodelovanju

Izvedeniško mnenje

Izjava o plačilu situacije izvajalca

15.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG - hitri postopek (predlagatelj svetnik Gregor Veličkov)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG in obrazložitev

Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG

Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG

16.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k pričetku postopka podelitve koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG

Sklep o podaji soglasja k pričetku postopka podelitve koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG in obrazložitev

17.    Predlog Sklepa o določitvi višine sejnin za člane nadzornih svetov JP KENOG, d.o.o. in JP Mestne storitve, d.o.o.

Sklep o določitvi višine sejnin za člane nadzornih svetov JP KENOG, d.o.o. in JP Mestne storitve, d.o.o. in obrazložitev

18.    Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG (druga obravnava)

Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

Grafični prikaz 1

Grafični prikaz 2

19.    Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju MONG (druga obravnava)

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

19.A    Predlog Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne perspektive 2014 – 2020 (prva obravnava)

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v Mestni občini Nova Gorica v obdobju finančne perspektive 2014 – 2020 z obrazložitvijo

19.B    Ponovno odločanje o predlogu Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG predlagatelja svetnika Valterja Vodopivca

Zadržanje objave Odloka o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica z obrazložitvijo


20.    Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta MONG - hitri postopek  (predlagatelj svetnik Valter Vodopivec) 

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Statut Mestne občine Nova Gorica

Pobuda za ustanovitev nove krajevne skupnosti

Zapisnik zbora krajanov Ajševice in dela ob Vipavski cesti od Merkurja naprej - 3. marec 2014

Zapisnik zbora krajanov Ajševice in dela ob Vipavski cesti od Merkurja naprej -  5. marec 2014

Podpisi – list 1

Podpisi – list 2

Podpisi – list 3

Podpisi – list 4

Podpisi – list 5

Podpisi – list 6

Podpisi – list 7

Podpisi – list 8

Podpisi – list 9

Podpisi – list 10

Podpisi – list 11

Podpisi – list 12

21.    Predlog Dopolnitve letnega  načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2014 

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2014 in obrazložitev

Pridobivanje 2014 


Matej Arčon
ŽUPAN
 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti