Nastavitev zasebnosti

Naša spletna stran uporablja tehnologijo “piškotkov” (cookies), da lahko razločujemo med obiskovalci in izvajamo statistiko uporabe spletne strani. To nam omogoča sprotno izboljševanje delovanja strani. Uporabniki, ki ne dovolijo zapisa 'piškotka' naše strani v svoj računalnik, bodo ob pregledu spletne strani prikrajšani za nekatere od njenih funkcionalnosti (ogled videa, komentiranje preko Facebooka, ipd). Piškotki so majhne datoteke, ki jih sistem obiskane spletne strani zapiše na vaš računalnik. Tako vas sistem ob naslednjem obisku strani lahko prepozna.

Skok na vsebino strani

Celostna prometna strategija Mestne občine Nova Gorica – Nova Gorica, naš prostor

DATUM OBJAVE 01. oktober 2016
VIR Mestna občina Nova Gorica

Mestna občina Nova Gorica z Novo Gorico je regijsko središče, v katerem morajo prometne razmere slediti temeljnemu cilju trajnostne mobilnosti z energetsko učinkovitimi, prostorsko manj potratnimi, okoljsko manj škodljivimi in zato bolj zdravimi oblikami prometa v mestu in regiji. Prav zato je Mestna občina Nova Gorica pristopila k pripravi celostne prometne strategije, ki bo predstavljala nadgradnjo temeljnih dokumentov občine, kot so Občinski prostorski načrt Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12) in Trajnostna urbana strategija, Nova Gorica 2020.

Mestna občina Nova Gorica je že zdaj med najbolj aktivnimi občinami na področju trajnostne mobilnosti, kar želimo nadgraditi z novo Celostno prometno strategijo. Ta se bo navezovala na Celostno prometno strategijo čezmejne Goriške regije, kjer je eden od zaključkov tudi ta, da bi Čezmejna goriška regija lahko postala zgled sodobno organizirane regije. Postala bi živahno, privlačno območje s celovito oziroma pametno stkano mrežo različnih oblik prevozov, ki bi omogočala ponudbo vseh potovalnih načinov brez vpliva administrativnih meja. Tako zasnovan sistem ne bi več omejeval, temveč ponujal nove možnosti dostopa, potovanja, druženja, poslovanja, rasti ter bivanja.

V novi finančni perspektivi 2014 -2020 Slovenija v okviru evropske kohezijske politike posebej podpira trajnostni urbani razvoj s strategijami, ki določajo celostne ukrepe za spopadanje z gospodarskimi, okoljskimi, podnebnimi, demografskimi in socialnimi izzivi, s katerimi se srečujejo mestna območja, ob upoštevanju potrebe po spodbujanju povezave med urbanimi in podeželskimi območji.

Izdelava Celostne prometne strategije se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014- 2020, prednostne osi št.4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi v okviru specifičnega cilja Razvoja urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.

Namen nadgrajene Celostne prometne strategije je zasnovati dolgoročni proces trajnostnega načrtovanja prometa, ki bo prebivalcem in obiskovalcem občine ponujal bolj učinkovite, vključujoče, okolju in zdravju prijazne ter cenejše oblike potovanja po občini. Tak prometni sistem bo pripomogel k večji kakovosti življenja, konkurenčnosti in privlačnosti občine kot prostora za bivanje, delo in prosti čas.

Pri oblikovanju strategije je ključna vključenost javne uprave, gospodarstva in prebivalcev, zato vas vabimo, da aktivno prispevate k viziji za Novo Gorico, naš prostor.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Nova Gorica, naš prostor.pdf

 

Cilj CPS MONG, za pripravo katere je Mestna občina Nova Gorica na javnem razpisu izbrala podjetje PNZ svetovanje, projektiranje d.o.o., je nadgraditi obstoječe temeljne strategije (razvojne, prometne, prostorske,…), s finančnimi ocenami posegov, časovnimi komponentami predvidenih izvajanj projektov in ukrepov na različnih nivojih prometnega sistema, ter njihovo zaporedje izvajanja in povezovanja.

Tako izdelana CPS MONG bo izhodišče za trajnostno izpolnjevanje gospodarskih, socialnih in okoljskih meril celostnega in trajnostnega načrtovanja prometa. Predstavljala bo temeljno izhodišče za finančne in investicijske odločitve na predmetnem področju (parkirna politika, javni potniški promet, šolski prevozi, …). S CPS MONG se tako preverijo predvidene investicije v kontekstu celostnih ukrepov prometne politike ter njihovo medsebojno povezovanje oziroma soodvisnost z namenom doseganja optimalnih učinkov.

Cilj CPS MONG je zagotoviti enakopravne možnosti mobilnosti in dostopnosti za vse skupine prebivalstva, s posebnim poudarkom na vseh skupinah funkcionalno oviranih ljudi (npr. gibalno oviranih ljudi z okvarami vida in sluha).

Cilj CPS MONG je obravnava mesta kot regijskega upravnega, izobraževalnega in zaposlitvena središča ter vstopne točke za širše turistično območje.

Cilj CPS MONG je obravnava in pridobitev usmeritev za urejanje prometa v pomembnejših načrtovanih lokalnih središčih (Šempas, Dornberk, Grgar) in načrtovanih lokalnih središčih (Branik, Čepovan, Trnovo) ter drugih naseljih občine. Prav celovit pristop lahko odgovori na vprašanja, kako in na kakšen način deluje občina kot funkcionalna enota prometnega sistema (pomembni so prometni tokovi z vidika zagotavljanja dostopnosti do storitev, z vidika razvoja turizma, dnevnih migracij itd, ...).

Cilj CPS MONG je obravnava območja Mestne občine Nova Gorica na način, da se upošteva dejanske vzorce mobilnosti, ki obravnavajo tudi sosednje občine v Sloveniji (Šempeter, Vrtojbo, ...) in Italiji (Gorica), in vključuje vse vsebine, tudi prostorski kontekst čezmejnega somestja.

Cilj CPS MONG je uvajanje načel trajnostnega prometa/mobilnosti. Analizirati in ugotoviti je potrebno dejansko prostorsko razporeditev potovalnih vzorcev, ki bodo osnova za razumevanje in načrtovanje izvedbenih ukrepov.

Cilj CPS MONG je odgovoriti na vprašanja, kako in na kakšen način lahko umestimo predlagane ukrepe, kot so na primer zmanjšanje prometa že na izvoru potovanja s ponudbo kakovostne alternative JPP, kako in na kakšen način zmanjšati izpuste toplogrednih plinov z zmanjševanjem potrebe po osebnem prevozu z avtomobili, s spodbujanjem uporabe javnega prometa, kolesarjenja in pešačenja itd.

Pomemben cilj CPS MONG je določitev ukrepov, njihovega medsebojnega povezovanja ter redosleda izvajanja, na podlagi katerih bodo doseženi cilji trajnostne mobilnosti, s pozitivnimi učinki na okolje in zdravje, na spremembo potovalnih navad prebivalcev občine. Želimo izboljšati varnost in kakovost prometne infrastrukture, vzpostaviti želimo učinkovit in kakovosten javni potniški promet, trajnostno upravljanje s prometom, ozaveščanje in informiranje ljudi.

Prav zato je zelo pomemben cilj CPS MONG vzpostaviti komunikacijski proces, s katerim se s procesom obveščanja in vključevanja javnosti sprotno preverja odziv na predlagane ukrepe.

Namen strategije je torej zasnovati dolgoročen proces trajnostnega načrtovanja prometa, ki bo prebivalcem in obiskovalcem občine ponujal večjo varnost v prometu, učinkovitejši javni promet, okolju in zdravju prijazne ter cenejše oblike potovanja po občini.

Priprava strategije bo potekala 11 mesecev v sklopu 4 faz. Proces med drugim odlikuje tudi participativni pristop, ki predvideva vključevanje ključnih deležnikov in širše javnosti v vseh omenjenih fazah in na ta način pomembno prispeva k uspešnemu sprejetju in udejanjanju strategije.

 

Javna razprava 26.10.2016 - vabilo

Javna razprava 26.10.2016 - zapisanik

Javna razprava 8.12.2016 - vabilo

Javna razprava 8.12.2016 - zapisnik

Brošura - povzetek analize stanja

Javna razprava 7.2.2017 - vabilo

Javna razprava 7.2.2017 - zapisnik

Poročilo 1.faza CPS-zagon procesa

Poročilo 2.faza CPS- sklop D in E

Poročilo 2.faza CPS- sklop F

CPS MONG - končna junij 2017

 

 

Oddaja zahteve o ureditvi priponk na strani
Polja označeno s * so obvezna.
Želim da se priponke na tej spletni strani uredijo v skladu s zakonom o dostopnosti