20. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 23. septembra 2004 ob 14. uri

Datum: 16.09.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 15. 9. 2004VABILONa podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002) sklicujem 20. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 23. septembra 2004 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 4. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 19. 7. 2004

Potrditev zapisnika 19. seje mestnega sveta, ki je bila 22. 7. 2004

2. Poročilo o izvršenih sklepih 4. izredne seje mestnega sveta z dne 19. 7. 2004 in 19. seje z dne 22. 7. 2004

Poročilo o nerealiziranih sklepih mestnega sveta20_seja_tocka_2_120_seja_tocka_2_220_seja_tocka_2_3

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov20_seja_tocka_3

4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja20_seja_tocka_4

5. Predlog sklepa o seznanitvi s poročili o delu in poslovanju javnih zavodov in javnih podjetij, ki so v lasti občineDoc1

6. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na mestnem območju Nove Gorice (druga obravnava)20_seja_tocka_6_120_seja_tocka_6_220_seja_tocka_6_320_seja_tocka_6_420_seja_tocka_6_5

7. Predlog sklepa o potrditvi odgovora na pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica20_seja_tocka_7_120_seja_tocka_7_2

8. Predlog pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnostih v MONG20_seja_tocka_8

9. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1523/5 k.o. Prvačina

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1523/5 k.o. Prvačina20_seja_tocka_9

10. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1030/11 k.o. Kromberk20_seja_tocka_10

11. Predlog sklepa o zamenjavi solastniških deležev zemljišč parc. št. 6468/1 in 6468/5 k.o. Dornberk20_seja_tocka_11

12. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

Gradivo za 6. in 7. točko dnevnega reda boste prejeli naknadno.Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350-115.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam