18. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 17. junija 2004 ob 14.uri

Datum: 14.06.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 9. 6. 2004V A B I L ONa podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002) sklicujem 18. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 17. junija 2004 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 16. seje mestnega sveta, ki je bila 22. 4. 2004

Potrditev zapisnika 17. seje mestnega sveta, ki je bila 27. 5. 2004

2. Poročilo o izvršenih sklepih 17. seje mestnega sveta z dne 27. 5. 200418_seja_tocka_2

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov18_seja_tocka_3

4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja18_seja_tocka_4

5. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2004 (hitri postopek)

Predlog sklepa o potrditvi programa prodaje stvarnega premoženja18_seja_tocka_5_1_118_seja_tocka_5_1_218_seja_tocka_5_218_seja_tocka_5_318_seja_tocka_5_418_seja_tocka_5_518_seja_tocka_5_6

6. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (druga obravnava)18_seja_tocka_6

7. Predlog sklepa o sprejemu programa priprave za lokacijski načrt ob gasilskem domu –prva faza18_seja_tocka_7_118_seja_tocka_7_218_seja_tocka_7_318_seja_tocka_7_4

8. Poročilo o izvedbi prireditev ob vstopu Slovenije v EU18_seja_tocka_8_118_seja_tocka_8_29. Predlog sklepa v zvezi z razreševanjem problematike Vrtca Nova Gorica18_seja_tocka_9

10. Predlog sklepa v zvezi z adaptacijo slačilnic in nabavo ustreznih stolov v športnem parku Nova Gorica18_seja_tocka_10

11. Predlog sklepa o potrditvi revizijskega mnenja o izvajanju koncesijske pogodbe na področju opravljanja mestnega potniškega prometa za leto 2003 in o pokrivanju nastale izgube18_seja_tocka_11

12. Predlog sklepa o sprejemu programa opremljanja stavbnih zemljišč "sprememba" obrtna cona Solkan - I. faza

Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja na območju Obrtne cone Solkan - I. faza18_seja_tocka_12_118_seja_tocka_12_218_seja_tocka_12_3

13. Predlog sklepa o podaji soglasja k dolgoročnemu zakupu kmetijskih zemljišč parc. št. 1729/8 in 1729/11 k.o. Grgar18_seja_tocka_13

14. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov.Zapisnik 16. seje mestnega sveta, ki je bila 22. 4. 2004, ste prejeli z gradivom za prejšnjo sejo.

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350-115.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam