24. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. januarja 2005 ob 14. uri

Datum: 20.01.2005
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 062-02-1/2002

Datum: 19.1.2005 VABILO

Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002 in Uradni list RS, št. 134/2004) sklicujem 24. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 27. januarja 2005 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 22. seje mestnega sveta, ki je bila 25.11.20042. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov24_seja_tocka_23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 23. seje mestnega sveta, ki je bila 21.12.200424_seja_tocka_45. Predlog sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 200524_seja_tocka_5_124_seja_tocka_5_26. Zaključno poročilo o opravljenem nadzoru v javnem podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. s strani Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica24_seja_tocka_6_124_seja_tocka_6_27. Predlog sklepa v zvezi z izvajanjem sanacijskega programa Vrtca Nova Gorica24_seja_tocka_7_124_seja_tocka_7_224_seja_tocka_7_38. Predlog pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG24_seja_tocka_8_124_seja_tocka_8_29. Predlog pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v MONG24_seja_tocka_9_124_seja_tocka_9_210. Predlog sklepa o podaji soglasja k statutu javnega zavoda Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica24_seja_tocka_10_124_seja_tocka_10_224_seja_tocka_10_311. Predlog sklepa o potrditvi družbene pogodbe, s katero Mestna občina Nova Gorica pristopa kot družbenik k ustanovitvi družbe GOLF Gorica24_seja_tocka_11_124_seja_tocka_11_224_seja_tocka_11_324_seja_tocka_11_512. Predlog sklepa o podaji soglasja k pristopu za ukinitev družbe Goriški sejem d.o.o.24_seja_tocka_12_124_seja_tocka_12_213. Seznanitev z zadevo Joško Štrukelj24_seja_tocka_1314. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 1731/3 k.o. Bate24_seja_tocka_14

15. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 5165/2 k.o. Šmihel24_seja_tocka_15_1

Gradivo za 13. točko dnevnega reda boste prejeli naknadno.Zaradi bolezni v službi mestnega sveta nam žal ni uspelo pripraviti vseh zapisnikov, ki vam jih bomo dostavili naknadno.Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 in 3350-115. Mirko BrulcŽUPAN


< Nazaj na seznam