19. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 22. julija 2004 ob 14.uri

Datum: 15.07.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 13. 7. 2004VABILONa podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002) sklicujem 19. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 22. julija 2004 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 18. seje mestnega sveta, ki je bila 17. 6. 2004

Potrditev zapisnika 3. izredne seje, ki je bila 30. 6. 20042. Poročilo o izvršenih sklepih 18. seje mestnega sveta z dne 17. 6. 2004 in 3. izredne seje z dne 30. 6. 200419_seja_tocka_23. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov19_seja_tocka_34. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja19_seja_tocka_45. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2004

6. Predlog sklepa o sprejemu poročila o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica v obdobju 1. 1. do 30. 6. 200419_seja_tocka_6_119_seja_tocka_6_219_seja_tocka_6_319_seja_tocka_6_4

7. Predlog sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova Gorica19_seja_tocka_719_seja_tocka_7_17.A Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov MONG v komisijo za kontrolo realizacije sklepov Računskega sodišča RS po revizijskem postopku v podjetju Vodovodi in kanalizacijo Nova Gorica d.d. in obravnava revizijskega poročila o pravilnosti8. Predlog pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica19_seja_tocka_88.A Predlog sklepa o prodaji garancije Javnemu zavodu za šport za najem kredita9. Predlog sklepa v zvezi z ustanovitvijo stavbne pravice na parc. št. 1327/3 k.o. Nova Gorica za namen gradnje varovanih stanovanj19_seja_tocka_910. Predlog odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica19_seja_tocka_10_119_seja_tocka_10_211. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 510/1 k.o. Rožna Dolina19_seja_tocka_1112. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja parc. št. 1515/19 k.o. Prvačina19_seja_tocka_1213. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2946/17 k.o. Bate

Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 2946/17 k.o. Bate19_seja_tocka_1314. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 412/1, 412/2, 412/9, 412/10, 412/11, 412/13 k.o. Grgar19_seja_tocka_1415. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 258/1, 258/3 in 260/13 k.o. Lokve19_seja_tocka_1516. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 2082/5 k.o. Vitovlje19_seja_tocka_1617. Predlog sklepa o prodaji zemljišča parc. št. 1316/4 k.o. Branik19_seja_tocka_1718. Predlog slepa o imenovanju predstavnikov MONG v komisijo za kontrolo realizacije sklepov Računskega sodišča RS po revizijskem postopku v podjetju Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. in obravnava revizijskega poročila o pravilnosti poslovanja omenjenega podjetja v letih 2001 in 200219_seja_tocka_18_119_seja_tocka_18_219_seja_tocka_18_319_seja_tocka_18_419. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

Gradivo za 5. točko dnevnega reda boste prejeli na sami seji.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam