22. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo 25. novembra 2004 ob 14. uri

Datum: 18.11.2004
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka : 062-02-1/2002

Datum : 17. 11. 2004VABILONa podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002) sklicujem 22. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki boV ČETRTEK, 25. novembra 2004 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 21. seje mestnega sveta, ki je bila 21. 10. 2004

2. Poročilo o izvršenih sklepih 21. seje mestnega sveta z dne 21. 10. 200422_seja_tocka_2

3. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov22_seja_tocka_3

4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja22_seja_tocka_4

5. Predlog odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005 (prva obravnava)

Predlog letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 200522_seja_tocka_5_122_seja_tocka_5_222_seja_tocka_5_322_seja_tocka_5_422_seja_tocka_5_5

6. Predlog sklepa o imenovanju komisije za pregled poslovanja nekaterih javnih zavodov in podjetij (predlog svetniške skupine SDS)22_seja_tocka_6

7. Predlog sklepa o znižanju plače nekaterim funkcionarjem in uradnikom v občinski upravi (predlog svetniške skupine SDS)22_seja_tocka_7

8. Predlog spremembe in dopolnitve poslovnika Mestnega sveta MONG (druga obravnava)22_seja_tocka_8

9. Predlog odloka o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)22_seja_tocka_9_122_seja_tocka_9_2

10. Predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)22_seja_tocka_10

11. Predlog odloka o spremembi območja naselij Rožna Dolina in Ajševica (prva obravnava)22_seja_tocka_11

12. Predlog sklepa o pristopu MONG kot družbenik k ustanovitvi gospodarske družbe

Golf Gorica, turizem, inženiring in druge poslovne storitve d.o.o. Nova Gorica

Predlog sklepa o podaji soglasja k pristopu KS Rožna Dolina kot družbenika k ustanovitvi gospodarske družbe Golf Gorica, turizem, inženiring in druge poslovne storitve d.o.o. Nova Gorica22_seja_tocka_12

13. Predlog sklepa o podaji soglasja za podelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih izven igralnic22_seja_tocka_13

14. Predlog navodila za predstavnike MONG v organih upravljanja javnih zavodov22_seja_tocka_14

15. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom Vrtca Nova Gorica o izvajanju sanacijskega programa22_seja_tocka_15

16. Predlog pravilnika o sofinanciranju humanitarnih organizacij22_seja_tocka_16_122_seja_tocka_16_2

17. Predlog sklepa o gradnji telovadnice v Prvačini na leasing22_seja_tocka_17

18. Predloga sklepov o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja nepremičnina parc. št. 1379/126 pašnik k.o. Bate in parc. št. 1379/127 k.o. Bate22_seja_tocka_18

19. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja nepremičnina parc. št. 80/16 travnik k.o. Stara Gora22_seja_tocka_1920. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja solastniški delež parc. št. 1892/5 dvorišče k.o. Bate22_seja_tocka_2021. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje oz. zamenjave stvarnega premoženja nepremičnine vse k.o. Solkan med MONG in Zuernliv Livarna d.o.o.22_seja_tocka_21

22. Predlog sklepa o uskladitvi zemljiško knjižnega stanja z dejanskim stanjem v naravi za parc. št 1512/2, 1512/3, 1512/4 k.o. Solkan22_seja_tocka_22

23. Predlog sklepa o vložitvi stvarnega vložka v Stanovanjski sklad MONG nepremičnini parc. št. 1324/1 in del parc. št. 1323/1 k.o. Nova Gorica22_seja_tocka_2323 a. Predlog sklepa o sofinanciranju gradnje zdravstvenega doma na lokaciji zadružnega doma v Dornberku22_seja_tocka_23 a

24. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikovGradivo za 15. točko dnevnega reda boste prejeli naknadno.

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350-115.ŽUPAN

Mirko Brulc


< Nazaj na seznam