26. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. marca 2005 ob 14. uri

Datum: 17.03.2005
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 062-02-1/2002

Datum: 15. 3. 2005 V A B I L O Na podlagi 21. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002 in 25/2002) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/2002 in Uradni list RS, št. 134/2004) sklicujem 26. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 24. marca 2005 ob 14. uri

v veliki sejni dvorani Mestne občine Nova Gorica.
Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 25. seje mestnega sveta, ki je bila 17. 2. 2005

2. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Poročilo o izvršenih sklepih 25. seje mestnega sveta z dne 17. 2. 200526_seja_tocka_34. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov26_seja_tocka_45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja26_seja_tocka_5_126_seja_tocka_5_26. Predlog sprememb in dopolnitev statuta Mestne občine Nova Gorica26_seja_tocka_67. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 200426_seja_tocka_7_126_seja_tocka_7_226_seja_tocka_7_326_seja_tocka_7_426_seja_tocka_7_526_seja_tocka_7_626_seja_tocka_7_726_seja_tocka_7_826_seja_tocka_7_926_seja_tocka_7_1026_seja_tocka_7_1126_seja_tocka_7_1226_seja_tocka_7_1326_seja_tocka_7_1426_seja_tocka_7_159. Predlog sklepa o podaji soglasja k statutu zavoda Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske Nova Gorica26_seja_tocka_9_126_seja_tocka_9_210. Predlog sklepa o podaji soglasja k poslovnemu in finančnemu načrtu Stanovanjskega sklada MONG za leto 200526_seja_tocka_10_126_seja_tocka_10_211. Predlog pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG26_seja_tocka_11_126_seja_tocka_11_212. Predlog pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v MONG26_seja_tocka_12_126_seja_tocka_12_213. Predlog sklepa o pričetku postopka priprave strategije prostorskega razvoja MONG26_seja_tocka_13_126_seja_tocka_13_214. Informacija o gradnji športne dvorane26_seja_tocka_14_126_seja_tocka_14_215. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja v k.o. Branik26_seja_tocka_15_126_seja_tocka_15_216. Predlog sklepa o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja v k.o. Renče26_seja_tocka_1617. Predlog sklepa o spremembi letnega programa prodaje premoženja MONG v letu 2005 – prodaja delnic CPG Nova Gorica26_seja_tocka_17_126_seja_tocka_17_218. Predlog sklepa o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1271/6 k.o. Nova Gorica

Predlog sklepa o vložitvi stvarnega vložka parc. št. 1271/6 k.o. Nova Gorica26_seja_tocka_18_126_seja_tocka_18_219. Predlog sklepa o nakupu zemljišča parc. št. 60/2 k.o. Nova Gorica26_seja_tocka_19_126_seja_tocka_19_220. Predlog sklepa o dovolitvi ustanovitve stavbne pravice na parc. št. 1710 k.o. Bate v korist KS Grgarske Ravne – Bate26_seja_tocka_20_126_seja_tocka_20_221. Predlog sklepa o nakupu del zemljišča parc. št. 26/7 k.o. Gradišče26_seja_tocka_21_126_seja_tocka_21_2

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 in 3350-115. Mirko BrulcŽUPAN


< Nazaj na seznam