15. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. februarja 2008, ob 14. uri.

Datum: 14.02.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 21. februarja 2008, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Poročilo o izvršenih sklepih 4. izredne seje mestnega sveta z dne 17. januarja 2008 in 14. seje mestnega sveta z dne 31. januarja 20082. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov15. seja točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja15. seja točka 4

15. seja točka 4-15. Predlog odloka o priznanjih MONG (druga obravnava)15. seja točka 56. Predlog odloka o spremembah odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (druga obravnava)

Predlog odloka o odlaganju in zbiranju odpadkov v MONG – uradno prečiščeno besedilo15. seja točka 6

15. seja točka 6-17. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih lokalov in kmetij na katerih se opravlja gostinska dejavnost (prva obravnava)15. seja točka 7

15. seja točka 7-18. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o avtotaksi prevozih v MONG (prva obravnava)15. seja točka 8

15. seja točka 8-19. Predlog odloka o OPPN Damber III (prva obravnava)15. seja točka 9

15. seja točka 9-1

15. seja točka 9-2

15. seja točka 9-3

15. seja točka 9-4

15. seja točka 9-5

15. seja točka 9-6

15. seja točka 9-7

10. Predlog odloka o OPPN Rožna Dolina III (druga obravnava)15. seja točka 10

15. seja točka 10-1

11. Predlog odloka o programu opremljanja za območje OPPN Rožna Dolina III (prva obravnava)15. seja točka 11

15. seja točka 11-112. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Ob železniški postaji – sever15. seja točka 1213. Predlog sklepa o spremembi sklepa o začetku priprave OPPN Univerza v Novi Gorici15. seja točka 1315. seja točka 13-214. Predlog odloka o spremembi odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Univerza v Novi Gorici (hitri postopek)15. seja točka 14

15. seja točka 14-1

15. seja točka 14-215. Predlog sklepa o seznanitvi s poročilom o kakovosti zraka v Novi Gorici v letih 2002 – 200615. seja točka 15

15. seja točka 15-116. Predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica – uradno prečiščeno besedilo15. seja točka 1617. Predlog sklepa o potrditvi investicijskega programa varovanja vodnega vira Mrzlek ter oskrba prebivalstva s pitno vodo na območju Trnovsko-banjške planote, Goriških Brd in Vipavske doline15. seja točka 17

15. seja točka 17-118. Predlog sklepa o vložitvi stvarnega vložka v Stanovanjski sklad MONG za gradnjo neprofitnih stanovanj – zemljišča na območju OPPN Rožna Dolina III15. seja točka 1819. Predlog sklepa o seznanitvi z delovanjem Odbora za Goriško15. seja točka 1920. Predlog sklepa o oddaji v najem del zemljišča parc. št. 5483/3 k.o. Šmihel15. seja točka 20

15. seja točka 20-1

21. Predlog sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra parc. št. 2953/26 in 2953/27 k.o. Bate

Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja nepremičnin parc. št. 2953/26 in 2953/27 k.o. Bate15. seja točka 21

15. seja točka 21-1

22. Predlog sklepa o nakupu zemljišč parc. št. 572/3, 545/2 k.o. Kromberk.15. seja točka 22

15. seja točka 22-1

15. seja točka 22-2

Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam