16. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. marca 2008, ob 14. uri.

Datum: 13.03.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 16. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 20. marca 2008, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 14. seje mestnega sveta, ki je bila 31. januarja 20082. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov16. seja točka 216. seja točka 2 - 13.Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 15. seje mestnega sveta z dne 21. februarja 200816. seja točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja16. seja točka 516. seja točka 5-116. seja točka 5-26. Predlog spremembe in dopolnitve statuta MONG (prva obravnava)16. seja točka 67. Predlog odloka o spremembi odloka o proračunu MONG za leto 2008 (prva obravnava)

Predlog letnega načrta razpolaganja s premoženjem MONG v letu 2008

Predlog letnega načrta pridobivanja premoženja MONG v letu 200816. seja točka 716. seja točka 7 - 116. seja točka 7-216. seja točka 7-316. seja točka 7-416. seja točka 7-516. seja točka 7-616. seja točka 7 - 716. seja točka 7 - 88. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (druga obravnava)16. seja točka 816. seja točka 8-19. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o avtotaksi prevozih v MONG (druga obravnava)16. seja točka 910. Predlog odloka o OPPN Damber III (prva obravnava)16. seja točka 1016. seja točka 10-116. seja točka 10-216. seja točka 10-316. seja točka 10-410.A Predlog sklepa o začetku priprave OPPN Ajševica16. seja točka 10A10.B Predlog odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi sklepa o pripravi OPPN Ajševica (prva obravnava)16. seja točka 10B11. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. 175/9 k.o. Rožna Dolina16. seja točka 1116. seja točka 11-116. seja točka 11-212. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja parc. št. 182/5 in 183/5 k.o. Rožna Dolina16. seja točka 1216. seja točka 12-116. seja točka 12-213. Razprava v zvezi z ureditvijo dostopne ceste do gradbenih parcel v KS Kromberk (predlog svetnika Mirana Müllnerja)16. seja točka 13

Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350 -115.

Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam