17. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 17. aprila 2008, ob 14. uri.

Datum: 09.04.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

V A B I L ONa podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 17. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 17. aprila 2008, ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 15. seje mestnega sveta, ki je bila 21. februarja 20082. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

17. seja točka 23. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4. Poročilo o izvršenih sklepih 16. seje mestnega sveta z dne 20. marca 200817. seja točka 45. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja17. seja točka 517. seja točka 5-117. seja točka 5-26. Predlog spremembe in dopolnitve statuta MONG (druga obravnava)17. seja točka 67. Predlog odloka o zaključnem računu proračuna MONG za leto 2007 (hitri postopek)17. seja točka 717. seja točka 7-117. seja točka 7-28. Predlog pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG17. seja točka 817. seja točka 8-19. Predlog pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika za dodeljevanje finančnih pomoči za programe in investicije v kmetijstvu v MONG17. seja točka 917. seja točka 9-1

9A. Predlog odloka o OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče

Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka OPPN Bonetovšče-Fajdigovšče.17. seja točka 9A17. seja točka 9A-117. seja točka 9a - 210. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica (prva obravnava)17. seja točka 1017. seja točka 10-111. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Nova Gorica (prva obravnava)17. seja točka 1117. seja točka 11-112. Predlog sklepa o potrditvi posameznega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti – prodaja solastniškega deleža parc. št. 357 in parc. št. 358/1 k.o. Nova Gorica17. seja točka 1217. seja točka 12-117. seja točka 12-213. Dokončno poročilo o izvršenem nadzoru v JZ za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica17. seja točka 13Morebitno odsotnost sporočite službi mestnega sveta na tel. 3350-124 ali 3350 -115.Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam