20. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 10. julija 2008, po zaključeni izredni seji.

Datum: 01.07.2008
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNI SVET
Številka: 900-2/2006

Nova Gorica, 30. junij 2008

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 20. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ČETRTEK, 10. julija 2008, po zaključeni izredni seji,

v veliki dvorani MONG
. Predlog dnevnega reda:1. Potrditev zapisnika 18. seje mestnega sveta, ki je bila 22. maja 2008

Zapisnik2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov4.Poročilo o izvršenih sklepih 19. seje mestnega sveta z dne 19. junija 2008

Poročilo5.Predlog odloka o programu opremljanja za območje OPPN Ob sodišču (druga obravnava)

Odlok o programu opremljanja za območje OPPN Ob sodišču in obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Ob sodišču

Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju OPPN Ob sodišču – varianta cestne ureditve z ohranitvijo Vojkove ceste

6. Predlog odloka o OPPN Ob sodišču (druga obravnava)

Odlok o OPPN Ob sodišču in obrazložitev

Zapisnik komisije za usklajevanje odloka

Lokacijski načrt Ob sodišču

Situacija infrastrukture

Ureditvena situacija

Zakoličbena situacija6A Predlog odloka o programu opremljanja za območje OPPN Rožna Dolina III (druga obravnava)

Odlok o programu opremljanja za območje OPPN Rožna Dolina III in obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje urejanja Rožna dolina III6B Predlog odloka o OPPN Rožna dolina III (druga obravnava)

Odlok o OPPN Rožna dolina III in obrazložitev

OPPN za del območja urejanja Rožna dolina III

Arhitektonsko zazidalna situacija

Zbirni načrt komunalnih naprav

Načrt obodne parcelacije in zakoličbe

Prometno tehnična situacija7. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gasilska enota Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka ter obrazložitev

Neuradna prečiščena vsebina odloka – veljavnost 18.6.20088. Predlog sklepa o začetku priprave OPPN "Ob železniški postaji - jug"

Sklep o začetku priprave OPPN »Ob železniški postaji - jug« in obrazložitev

Območje spremembe LN8A. Sklep o pripravi OPPN Kuntava

Sklep o začetku priprave OPPN Kuntava in obrazložitev8B. Sklep o pripravi OPPN Soške vile

Sklep o začetku priprave OPPN Soške vile in obrazložitev

8C. Predlog sklepa o potrditvi posamičnega programa nakupa stvarnega premoženja

Sklep o potrditvi posamičnega programa nakupa stvarnega premoženja in posamezni program nakupa

Predlog sklepa o dopolnitvi letnega programa prodaje premoženja za leto 2008

Sklep o dopolnitvi letnega programa prodaje premoženja za leto 2008

Predlog sklepa o potrditvi posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja

Sklep o potrditvi posamičnega programa prodaje stvarnega premoženja in posamezni program prodaje9. Predlog sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Nova Gorica za leto 2008Mirko Brulc

ŽUPAN


< Nazaj na seznam