1. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek 5. maja 2011 ob 14 uri

Datum: 28.04.2011
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-13/2010

Nova Gorica, 22. april 2011

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 1. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 5. maja 2011 ob 14. uri

v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:1. Predlog sklepa o potrditvi stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN MONG in okoljskega poročila o vplivih izvedbe OPN MONG na okolje, ki ga je zavzela mestna občinaSklep o potrditvi stališča do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN MONG in okoljskega poročila o vplivih izvedbe OPN MONG na okolje, ki ga je zavzela mestna občinaStališče do pripomb in predlogov javnosti, podanih v okviru javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica in Okoljskega poročila o vplivih izvedbe Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica na okoljeStališča do pripomb in predlogov podanih na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica, v času med 5.7.2010 in 13.9.2010Zaključno poročiloPripomba na javno razgrnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročilaPripomba na javno razgrnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica

2. Predlog odloka o OPPN Center za ravnanje z odpadki Nova Gorica (prva obravnava)Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Center za ravnanje z odpadki Nova GoricaBesedilo podrobnega načrtaKartografski del z grafičnimi listiPregledna situacija s prikazom vplivov in povezav s sosednjimi obočjiPrikaz infrastruktur in ureditev, potrebnih za varovanje okoljaPrikaz območja z obstoječim parcelnim stanjem in programi po veljavnem LNUreditvena in zazidalna situacijaSituacija za zakoličbo3. Predlog sklepa o seznanitvi z informacijo o aktivnostih na projektu Regijski sistem ravnanja z odpadki v Goriški statistični regijiSlep o seznanitvi z informacijo o aktivnostih na projektu Regijski sistem ravnanja z odpadki v Goriški statistični regijiDokument identifikacije investicijskega projekta Regijski center za ravnanje z odpadki CERO Nova GoricaPogodba o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje centra za ravnanje z odpadki Nova GoricaAneks št. 1 k pogodbi o sodelovanju pri pripravi in izvedbi projekta nadgradnje centra za ravnanje z odpadki Nova Gorica

4. Razno.Matej Arčon

ŽUPAN


< Nazaj na seznam