18. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 14. junija 2012 ob 14. uri

Datum: 07.06.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-6/2012-43
Nova Gorica,  4. junij 2012


V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 18. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 14. junija 2012 ob 14. uri, v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika 16. seje mestnega sveta, ki je bila dne 19. aprila 2012 in potrditev zapisnika 17. seje mestnega sveta, ki je bila dne 17. maja 2012

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izdanih sklepih 17. seje mestnega sveta z dne 17. maja 2012

Poročilo

5. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o gospodarskih javnih službah v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica

6. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o delu in finančnim poročilom javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za leto 2011 ter programom dela in finančnim načrtom za leto 2012

Sklep o seznanitvi s poročilom o delu in finančnim poročilom javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica za leto 2011 ter programom dela in finančnim načrtom za leto 2012 ter obrazložitev

Finančno poročilo za leto 2011

Pojasnila k finančnim izkazom Goriškega muzeja za leto 2011

Letno poročilo 2011 Goriškega muzeja

Program in finančni načrt Goriškega muzeja 2012

Goriški muzej – predlogi občinskih programov in finančnih načrtov za leto 2012

7. Predlog Sklepa o podaji soglasja, da javni zavod Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2011 nameni za nakup opreme v letu 2012

Sklep o podaji soglasja, da javni zavod Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2011 nameni za nakup opreme v letu 2012 ter obrazložitev

8. Predlog Sklepa o podaji soglasja, da javni zavod Kulturni dom Nova Gorica  presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2011 nameni za nakup opreme v letu 2012

Sklep o podaji soglasja, da javni zavod Kulturni dom Nova Gorica presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2011 nameni za nakup opreme v letu 2012 ter obrazložitev

9. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o delovanju družbe GAJ d.o.o.

Sklep o seznanitvi s poročilom o delovanju družbe GAJ d.o.o. ter obrazložitev

Odgovor na svetniško vprašanje – 17. Seja Mestnega sveta MONG, 17.5.2012

Priloga 1

10. Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2012 – prodaja parc. št. 1271/5 in parc. št. 1271/7 k.o. Ravnica

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2012 – prodaja parc. št. 1271/5 in parc. št. 1271/7 k.o. Ravnica ter obrazložitev

Geografski prikaz parcel št. 1271/5 in 1271/7 k.o. Ravnica

11. Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012  - nakup parc. št. 1031/3 in parc. št. 1065/4 k.o. Ravnica in parc. št. 969/3 k.o. Grgar

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012  - nakup parc. št. 1031/3 in parc. št. 1065/4 k.o. Ravnica in parc. št. 969/3 k.o. Grgar ter obrazložitev

Geografski prikaz parcel št. 1031/3 in 1065/4 k.o. Ravnica

Geografski prikaz parcel parc. št. 969/3 k.o. Grgar


Matej Arčon 
ŽUPAN


< Nazaj na seznam