21. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. oktobra 2012 po končani izredni seji

Datum: 12.10.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-14/2012-32
Nova Gorica,  9. oktobra 2012


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 21. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 18. oktobra 2012 po končani izredni seji MS
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 20. seje mestnega sveta, ki je bila dne 20. septembra 2012


2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloga : Dopis Ministrstva za pravosodje in javno upravo

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izdanih sklepih 20. seje mestnega sveta, ki je bila dne 20. septembra 2012

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Upravni svet Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Solkan ter obrazložitev

6.    Predlog Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v MONG (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev


7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za poslovno leto 2012

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JZ Zdravstveni dom – Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za poslovno leto 2012 ter obrazložitev

Delovni načrt za leto 2012

Delovni načrt za leto 2011

Finančni načrt za leto 2012

Finančni načrt za leto 2011

Pregled stanja zaposlenih 2010, 2011, 2012

Pregled stanja zaposlenih 2009, 2010, 2011

Letno poročilo za leto 2011

Bilanca

Načrt poslovanja zavoda

Realizacija načrta poslovanja


8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JZ Goriška lekarna Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za poslovno leto 2012

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JZ Goriška lekarna Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter s Programom dela in finančnim načrtom za poslovno leto 2012 ter obrazložitev

Finančni načrt za leto 2012

Letno poročilo za leto 2011


9.    Predlog Sklepa, da se v sklepu mestnega sveta, št. 478-321/2012 z dne 5. 7. 2012 spremeni izmera parc. št. 555/0 k.o. 2304-Nova Gorica

Sklep, da se v sklepu mestnega sveta, št. 478-321/2012 z dne 5. 7. 2012 spremeni izmera parc. št. 555/0 k.o. 2304-Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep št. 478-321/2012 z dne 5. 7. 2012

10.    Predlog Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju MONG ter na turističnem območju Smaragdne poti (druga obravnava)

Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Nova Gorica ter na turističnem območju Smaragdne poti in obrazložitev

11.    Predlog Odloka o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba s toplotno energijo v MONG (prva obravnava)   

Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba s toplotno energijo v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

12.    Predlog Odloka o razglasitvi Židovskega pokopališča v Rožni Dolini pri Novi Gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena (prva obravnava)

Odlok o razglasitvi Židovskega pokopališča v Rožni Dolini pri Novi Gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena ter obrazložitev

Mnenje KS Rožna Dolina o predlogu razglasitve nepremičnega kulturnega spomenika

Dopis Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Nova Gorica


13.    Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup parc. št. 198/2, 198/3, 199/3, 199/4 in 200/1 k.o. 2304-Nova Gorica; nakup parc. št. 569/2 k.o. 2307-Stara Gora in pridobitev stavbne pravice na zemljiščih za potrebe izgradnje meteornega odvodnika v Sočo 

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup parc. št. 198/2, 198/3, 199/3, 199/4 in 200/1 k.o. 2304-Nova Gorica; nakup parc. št. 569/2 k.o. 2307-Stara Gora in pridobitev stavbne pravice na zemljiščih za potrebe izgradnje meteornega odvodnika v Sočo ter obrazložitev

Ocena tržne vrednosti nepremičnin

Cenitveno poročilo o vrednosti kmetijskih zemljišč

Cenitveno poročilo nadomestilo za stavbno pravico 1 

Cenitveno poročilo nadomestilo za stavbno pravico 2

Cenitveno poročilo nadomestilo za stavbno pravico 3

Cenitveno poročilo nadomestilo za stavbno pravico 4

Cenitveno poročilo nadomestilo za stavbno pravico 5

14.    Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – prodaja parc. št. 457/3, 228/2 k.o. Rožna Dolina in parc. št. 401/24, 402/18, 401/26, 405/4 k.o. Kromberk

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – prodaja parc. št. 457/3, 228/2 k.o. Rožna Dolina in parc. št. 401/24, 402/18, 401/26, 405/4 k.o. Kromberk ter obrazložitev

Poročilo o cenitvi nepremičnine

Geografski prikaz parc.št. 228/2 in 457/3 k.o. Rožna Dolina

Ocena tržne vrednosti nepremičnin
Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam