22. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 15. novembra 2012 ob 14. uri

Datum: 08.11.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-16/2012-31
Nova Gorica,  6. novembra 2012


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 22. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 15. novembra 2012 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 5. izredne seje mestnega sveta, ki je bila dne 18. oktobra 2012 in 21. seje mestnega sveta, ki je bila dne 18. oktobra 2012 


2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov
Odgovori
Konto 020006 - zemljišče v Prvačini
Konto 023029 - večstanovanjska stavba v Prvačini
Idejni projekt večstanovanjske stavbe v Prvačini
Dodatna odgovora


3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov


4.    Poročilo o izdanih sklepih 5. izredne seje mestnega sveta, ki je bila dne 18. oktobra 2012 in 21. seje mestnega sveta, ki je bila dne 18. oktobra 2012  
Poročilo


5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Ugotovitveni sklep o podaji nepreklicnega odstopa s funkcije člana sveta zavoda Goriška knjižnica Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev
Sklep o predlogu predstavnika Mestne občine Nova Gorica v Strokovni svet Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske Nova Gorica ter obrazložitev
Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev
Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju Direktorja zavoda Doma upokojencev Gradišče ter obrazložitev
Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije svetnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica in Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta ter obrazložitev


6.    Predlog Poslovnika Mestnega sveta MONG (prva obravnava) 
Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica
Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

7.    Predlog Odloka o občinskem prostorskem načrtu MONG (druga obravnava)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

8.    Predlog Odloka o razglasitvi Židovskega pokopališča v Rožni Dolini pri Novi Gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena (druga obravnava)
Odlok o razglasitvi Židovskega pokopališča v Rožni dolini pri Novi Gorici za kulturni spomenik lokalnega pomena
Obvezni elementi predloga za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika

9.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek) 
Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve

10.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o turistični taksi v MONG (hitri postopek)
Odlok o spremembi Odloka o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica
Odlok o turistični taksi v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba s toplotno energijo v MONG (druga obravnava)
Odlok o izvajanju izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrba s toplotno energijo v Mestni občini Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi Aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki
Sklep o podaji soglasja k spremembi Aneksa št. 1 h koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki
Aneks št. 1 h koncesijski pogodbi za odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Centru za ravnanje z odpadki Nova Gorica

13.    Predlog Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (prva obravnava)
Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG (prva obravnava)
Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica

15.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG (prva obravnava)
Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

16.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v MONG (prva obravnava)
Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

17.    Predlog Odloka o denarnih socialnih in drugih pomočeh v MONG (prva obravnava)
Odlok o denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica

18.    Predlog Letnega programa športa v MONG za leto 2013
Letni programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2013

19.    Predlog Sklepa o seznanitvi s predlogom pogodbe o neodplačnem prenosu spomenika državnega pomena Grad Branik – Rihemberk na MONG  
Sklepa o seznanitvi s predlogom pogodbe o neodplačnem prenosu spomenika državnega pomena Grad Branik – Rihemberk na MONG ter obrazložitev
Pogodba o neodplačnem prenosu spomenika državnega pomena grad Branik – Rihemberk (EŠD 40)
Poročilo o izvršeni oceni vlaganj na nepremičnini gradu Rihemberk (EŠD 40) stoječ na parc.št. *89 k.o. Branik
Sklep o soglasju k brezplačni pridobitvi nepremičnin in dopolnitvi LN pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2011

20.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (hitri postopek)
Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG – neuradno prečiščeno besedilo

21.    Predlog Sklepa o obravnavi Poslovnega in finančnega poročila družbe Gaj d.o.o.
Sklep o obravnavi Poslovnega in finančnega poročila družbe Gaj d.o.o.
Priloge
Odgovor na svetniško vprašanje 17. seje Mestnega sveta MONG, 17.5.2012

22.    Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup dela nepremičnine parc. št. 682/27 k.o. Nova Gorica
Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup dela nepremičnine parc. št. 682/27 k.o. Nova Gorica
Poročilo o cenitvi nepremičnine

23.    Predlog Dopolnitve letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – prodaja nepremičnin parc. št. 682/29 k.o. Nova Gorica in parc. št. 342/12 in 472/1 k.o. Bate.
Dopolnitev letnega načrta razpolaganja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – prodaja nepremičnin parc. št. 682/29 k.o. Nova Gorica in parc. št. 342/12 in 472/1 k.o. Bate
Cenilno poročilo


Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam