23. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 13. decembra 2012 ob 14. uri

Datum: 07.12.2012
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-17/2012-49
Nova Gorica,  3. decembra 2012


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 20/02 in Uradni list RS, št. 134/04) sklicujem 23. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 13. decembra 2012 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 22. seje mestnega sveta, ki je bila dne 15. novembra 2012 


2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Odgovor Ministrstva za pravosodje in javno upravo na zaprosilo za mnenje glede »grgarskih gmajn«

Dom, stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Nova Gorica, poročilo o delu upravnika za leto 2011

Dom, stanovanjsko gospodarstvo d.o.o., Nova Gorica, letno poročilo o porabi in stroških goriva za pripravo tople vode in ogrevanje


3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izdanih sklepih 22. seje mestnega sveta, ki je bila dne 15. novembra 2012

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja Šolskega centra Nova Gorica in ravnateljev šol tega centra (Gimnazije in zdravstvene šole, Srednje ekonomske in trgovske šole,  Strojne, prometne in lesarske šole) ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pooblastila za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev


6.    Predlog Poslovnika Mestnega sveta MONG (druga obravnava) 

Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

7.    Predlog Odloka o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v MONG (druga obravnava) 

Odlok o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

8.    Predlog Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (druga obravnava)  

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

9.    Predlog Spremembe Letnega programa športa v MONG za leto 2013

Spremembe Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica leto 2013 in obrazložitev

10.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v MONG (druga obravnava) 

Odlok o sofinanciranju programov veteranskih organizacij v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

11.    Predlog Odloka o socialnih in drugih pomočeh v MONG (druga obravnava)

Odlok o socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

12.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v MONG (prva obravnava) 

Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

13.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v MONG (druga obravnava) 

Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

14.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v MONG (prva obravnava)

Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

15.    Predlog Sklepov o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi JP Mestne storitve d.o.o., Nova Gorica

Sklepi o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve d.o.o., Nova Gorica in obrazložitev

Akt o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve d.o.o. - čistopis

Akt o ustanovitvi Javnega podjetja Mestne storitve, javno podjetje za urejanje mesta, d.o.o., Nova Gorica – prečiščeno besedilo


16.    Predlog Pravilnika o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je MONG  

Pravilnik o izvajanju ustanoviteljskih pravic v zvezi s prejemki direktorjev in članov nadzornih svetov gospodarskih družb, katerih lastnica oziroma solastnica je Mestna občina Nova Gorica ter obrazložitev  

.
17.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

Sklep o seznanitvi z Elaboratom o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, z datumom: november 2012, ki ga je izdelala Komunala Nova Gorica d.d ter obrazložitev

Elaborat o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja, Komunala Nova Gorica d.d.


18.    Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu imenu, parc. št. 1049/2 k.o. Trnovo

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu imenu, parc. št. 1049/2 k.o. Trnovo ter obrazložitev

Grafična priloga – parc. št. 149/2 k.o. Trnovo

19.    Predlog Sklepa o odkupu nepremičnine parc. št. 447/0 in delov nepremičnin parc. št. 449/0, 445/0, 665/1 in 442/0, vse k.o. Nova Gorica in podaji soglasja k izplačilu odškodnine 

Sklep o odkupu nepremičnine parc. št. 447/0 in delov nepremičnin parc. št. 449/0, 445/0, 665/1 in 442/0, vse k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Povzetek cenitve stavbnih zemljišč v Novi Gorici 

20.    Predlog Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup nepremičnine parc. št. 319 k.o. Rožna Dolina; parc. št. 447 in delov nepremičnin parc. št. 449/0, 445/0, 665/1 in 442/0, vse k.o. Nova Gorica;  nepremičnin parc. št. 323 in parc. št. 324/4, obe k.o. Nova Gorica 

Dopolnitve letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2012 – nakup nepremičnine parc. št. 319 k.o. Rožna Dolina; parc. št. 447 in delov nepremičnin parc. št. 449/0, 445/0, 665/1 in 442/0, vse k.o. Nova Gorica;  nepremičnin parc. št. 323 in parc. št. 324/4, obe k.o. Nova Gorica ter obrazložitev

Poročilo o izvršeni revalorizaciji cenitve nepremičnine

Cenitveno poročilo o vrednosti trajnih nasadov

Grafična priloga – začetni prikaz

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam