25. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. februarja 2013 ob 14. uri

Datum: 15.02.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-17/2012
Nova Gorica,  11. februarja 201

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 25. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 21. februarja 2013 ob 14. uri, v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 24. seje mestnega sveta, ki je bila 24. januarja 2013

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloge 1 - 5

Priloga 6

Priloga 7

Dodatna odgovora na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih 24. seje mestnega sveta, ki je bila dne 24. januarja 2013

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

6. Predlog Sklepa o seznanitvi s problematiko razvoja turizma na Lokvah (predlagatelj svetnik Gregor Veličkov)

Sklep o seznanitvi s problematiko razvoja turizma na Lokvah ter obrazložitev

Novogoriški del Trnovske planote – Inicialni razvojni načrt turistične rabe območja

7. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu MONG za leto 2013 (hitri postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Obrazložitev odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – splošni del

Rebalans proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2013 – posebni del

Načrt razvojnih programov 2013 - 2017

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Obrazložitev kadrovskega načrta Mestne občine Nova Gorica za leto 2013

Kadrovski načrt za Organ skupne občinske uprave – Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brada za leto 2013

Obrazložitev kadrovskega načrta za Organ skupne občinske uprave – Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica in Občine Brada za leto 2013

Dopolnitev letnega načrt pridobivanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 ter obrazložitev

Letni načrt pridobivanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – dopolnitev februar 2013

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 ter obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 – dopolnitev februar 2013

8. Predlog Odloka o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

9. Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve socialna oskrba na domu ter obrazložitev

Obrazec za pregled cene storitve pomoči družini na domu za leto 2013

10. Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG (prva obravnava)

Odloka o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

11. Predlog Sklepa o seznanitvi z Analizo stanja brezposelnosti v MONG v letu 2012

Sklep o seznanitvi z Analizo stanja brezposelnosti v Mestni občini Nova Gorica  v letu 2012 ter obrazložitev

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje – Brezposelnost na območju, ki ga pokriva Območna služba Nova Gorica v obdobju januar – december 2012

12. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept MONG za leto 2012 in o seznanitvi s planom aktivnosti za leto 2013

Sklep o seznanitvi s poročilom o izvedenih ukrepih po akcijskem načrtu Lokalni energetski koncept Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 in o seznanitvi s planom aktivnosti za leto 2013 ter obrazložitev

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

Letni plan aktivnosti po akcijskem načrtu lokalnega energetskega koncepta in njihovi učinki

13. Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica

14. Predlog Odloka o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica

15. Predlog Sklepa o predhodnem soglasju mestnega sveta k pričetku postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v MONG

Sklep o predhodnem soglasju mestnega sveta k pričetku postopka javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne službe izvajanja javne razsvetljave v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

16. Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Kmetijsko gospodarstvo Cernatič v Šempasu ter obrazložitev

Grafična priloga

17. Predlog Sklepa o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 5319/1 k.o. Šempas

Sklep o ugotovitvi, da grajeno javno dobro ne služi več svojemu namenu – parc.št. 5319/1 k.o. Šempas ter obrazložitev

Geografski prikaz

18. Predlog Sklepa o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim za parc.št. 420/18 k.o. 2302 Kromberk

Sklep o uskladitvi dejanskega stanja z zemljiškoknjižnim za parc.št. 420/18 k.o. Kromberk ter obrazložitev


Matej Arčon

ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam