27. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 18. aprila 2013 ob 14. uri

Datum: 12.04.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta


Številka: 900-7/2013-21
Nova Gorica,  9. aprila 2013


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 27. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 18. aprila 2013 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov nadaljevanja 25. seje mestnega sveta, ki je bila 14. marca   2013, 7. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 14. marca 2013 in 26. seje mestnega sveta, ki je bila 21. marca 2013


2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Priloga

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih nadaljevanja 25. seje mestnega sveta, ki je bila 14. marca 2013, 7. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 14. marca 2013 in 26. seje mestnega sveta, ki je bila 21. marca 2013

Poročilo
 
5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije  članice sveta zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestno članico v svetu zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica in obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Nova Gorica in obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Dornberk ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Šempas ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljico javnega zavoda Vrtec Nova Gorica.


6.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada za razvoj malega gospodarstva Goriške za leto 2012

Sklep o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2012 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2012

Bilanca stanja

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu PTP in finančnim poročilom za leto 2012 in o potrditvi Programa dela PTP za leto 2013

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Primorskega tehnološkega parka d.o.o. in finančnim poročilom za leto 2012 in o potrditvi Programa dela Primorskega tehnološkega parka d.o.o. za leto 2013 ter obrazložitev

Primorski tehnološki parka d.o.o. – povzetek letnega poročila 2012

Primorski tehnološki parka d.o.o. – povzetek programa dela 2013

8.    Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2012

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012 ter obrazložitev

Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2012

9.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve MONG (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

10.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o sprejemu usklajenega predloga cenika za vzdrževanje občinskih cest koncesionarja CP Gorica, d.d.

Sklep o sprejemu usklajenega predloga cenika za vzdrževanje občinskih cest koncesionarja CP Gorica, d.d. ter obrazložitev

Predlog dopolnitve postavk in nižjih cen za posamezne postavke veljavnega cenika koncesije za vzdrževanje občinskih javnih cest po pozivu koncendenta

12.    Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin in o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin in o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest ter obrazložitev

PRILOGA A Preglednica letnih programov GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter letnih programov vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica po koncesijah za leto 2013

PRILOGA B1 Letni program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mesta Nova Gorica za leto 2013 koncesionar Komunala d.d.

PRILOGA B2 Letni program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava za leto 2013 koncesionar Želva d.o.o.

PRILOGA B2 Letni program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava za leto 2013 koncesionar Želva d.o.o. pojasnila

PRILOGA B3 Letni program izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest za  območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

PRILOGA B4 Letni program izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica zunaj naselij Nova Gorica, Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

13.    Predlog programa izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v CERO Nova Gorica za leto 2013

Sklep o sprejetju programa izvajanja gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, obdelave in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v CERO Nova Gorica za leto 2013 ter obrazložitev

Predlog letnega programa gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov in gospodarske javne službe obdelava in odlaganje odpadkov za leto 2013 ter devetmesečno poročilo za leto 2012 Mestna občina Nova Gorica

14.    Predlog Sklepa o seznanitvi s problematiko izkoriščanja lesa v MONG (predlagateljica svetnica mag. Darinka Kozinc)

Sklep o seznanitvi s problematiko izkoriščanja lesa v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Lesno predelovalni center Šentrupert predstavili ministru Bogoviču

Center predelave lesa Trnovski gozd

15.    Predlog Sklepa o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2012, ki izvajajo oziroma organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju MONG ter so bili sofinancirani s proračuna MONG

Sklep o seznanitvi s poročili o delovanju zavodov za leto 2012, ki izvajajo oziroma organizirajo izvajanje dodiplomskega in podiplomskega izobraževanja na območju Mestne občine Nova Gorica ter so bili sofinancirani iz proračuna Mesten občine Nova Gorica in obrazložitev

Poročilo o delu Univerze v Novi Gorici

Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko – letno poročilo za leto 2012

Vsebinsko poročilo VIRS Primorske za leto 2012


16.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim delovnim načrtom Glasbene šole Nova Gorica za šolsko leto 2012/13, Poslovnim poročilom za leto 2012, Računovodskim poročilom za leto 2012 in Finančnim načrtom za leto 2013

Sklep o seznanitvi z Letnim delovnim načrtom Glasbene šole Nova Gorica za šolsko leto 2012/13, Poslovnim poročilom za leto 2012, Računovodskim poročilom za leto 2012 in Finančnim načrtom za leto 2013 ter obrazložitev

Letni delovni načrt Glasbene šole Nova Gorica za šolsko leto 2012/13

Poslovno poročilo za leto 2012

Letno računovodsko poročilo za leto 2012

Finančni načrt za leto 2013


17.    Predlog Sklepa o podaji soglasja Javnemu zavodu Kulturni dom Nova Gorica, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2012 nameni za investicijsko vzdrževanje - nakup opreme v letu 2013

Sklep o podaji soglasja Javnemu zavodu Kulturni dom Nova Gorica, da presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2012 nameni za investicijsko vzdrževanje - nakup opreme v letu 2013 ter obrazložitev

18.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za poslovno leto 2012

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za poslovno leto 2012 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica za poslovno leto 2012


19.    Predlog Odloka o krajevnih skupnostih v MONG (prva obravnava)

Odlok o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

20.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k odstopu od izvedbe javnega naročila Dobava in montaža notranje opreme za promocijsko – degustacijski prostor in vinoteko (projekt SOLUM).

Sklep o podaji soglasja k odstopu od izvedbe javnega naročila Dobava in montaža notranje opreme za promocijsko – degustacijski prostor in vinoteko (projekt SOLUM) ter obrazložitev

Odločitev o oddaji javnega naročila

  
Matej Arčon
ŽUPAN
 


< Nazaj na seznam