28. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 30. maja 2013 ob 14. uri

Datum: 23.05.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-7/2013-21
Nova Gorica,  21. maja 2013


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 30. maja 2013 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 27. seje mestnega sveta, ki je bila 18. aprila 2013

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic ter svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovor

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih 27. seje mestnega sveta, ki je bila 18. aprila 2013

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije svetnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, sklep o potrditvi mandata nadometnemu članu ter obrazložitev.

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnika Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju v delovno skupino iz vrst strokovnjakov za pripravo sklepov z namenom spodbujanja rabe in predelave lesa v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja OŠ Frana Erjavca Nova Gorica ter obrazložitev


Sklep o soglasju z imenovanjem direktorice Mladinskega centra Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o izdaji pooblastila za nadomeščanje direktorja Goriškega muzeja Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

Volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije - Posredovanje skupne zaprte liste kandidatov za izvolitev članov

Skupna lista kandidatov za volitve članov v Razvojni svet Severne Primorske (Goriške razvojne) regije

6.    Poročilo Nadzornega odbora MONG za leto 2012
Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na proračunski postavki 09.034 – Sredstva za programe Turistične zveze - TIC
Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev na proračunski postavki 07.175 – Centralna čistilna naprava

Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica v letu 2012

Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na proračunski postavki 09.034 – Sredstva za programe Turistične zveze - TIC

Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo proračunskih sredstev na proračunski postavki 07.175 – Centralna čistilna naprava

7.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2012

Sklep o podaji soglasja k Letnemu poročilu Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2012  ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2012

Bilanca stanja na dan 31.12.2012

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici od 10.3.2012 do 10.3.2013

Sklep o seznanitvi z Rednim letnim poročilom o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici od 10.3.2012 do 10.3.2013 ter obrazložitev

Redno letno poročilo o delu zastopnika pacientovih pravic v Novi Gorici od 10.3.2012 do 10.3.2013

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Zaključnim poročilom za leto 2012 ter Finančnim načrtom in programom dela za leti 2013 in 2014 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica.

Sklep o seznanitvi z Zaključnim poročilom za leto 2012 ter Finančnim načrtom in programom dela za leti 2013 in 2014 javnega zavoda Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev

Zaključno poročilo za leto 2012

Bilanca stanja na dan 31.12.2012

Proračun za leti 2013 in 2014

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 ter s Finančnim načrtom in programom dela za leto 2013 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica.

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2012 ter s Finančnim načrtom in programom dela za leto 2013 javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica ter obrazložitev

Letno poročilo 2012 Goriškega muzeja

Program dela v muzejih in galerijah za leto 2013

Podroben program in finančni načrt Goriškega muzeja za leto 2013

11.    Predlog Sklepa o trajnem interesu MONG za delovanje javnega zavoda SNG Nova Gorica

Sklep o trajnem interesu Mestne občine Nova Gorica za delovanje javnega zavoda SNG Nova Gorica ter ob razložitev

12.    Predlog Sklepa v zvezi z nadstandardno zaposlenimi drugimi strokovnimi delavci v oddelkih 1. razredu OŠ

Sklep v zvezi z nadstandardno zaposlenimi drugimi strokovnimi delavci v oddelkih 1. razreda osnovnih šol ter obrazložitev

Sklep št. 64-11/2002 – 6 z dne 17.7.2003

13.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev (hitri postopek)

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Nova Gorica

14.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom Zavoda GOLEA za leto 2012

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom Zavoda GOLEA za leto 2012 ter obrazložitev

Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov v letu 2012

Poslovno poročilo Zavoda GOLEA za leto 2012

15.    Predlog Sklepa o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest koncesionarja CP Gorica, d.d.

Sklep o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih cest koncesionarja CP Gorica, d.d. ter obrazložitev

Predlog dopolnitve postavk in nižjih cen za posamezne postavke veljavnega cenika

16.    Predlog Sklepa o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za mesto Nova Gorica  in za vzdrževanje občinskih javnih cest koncesionarja Komunala d.d. Nova Gorica

Sklep o sprejemu usklajenega predloga cenika za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin za mesto Nova Gorica in za vzdrževanje občinskih javnih cest koncesionarja Komunala d.d. Nova Gorica ter obrazložitev

Predlog dopolnitve postavk in nižjih cen za posamezne postavke veljavnega cenika

17.    Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin in o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin in o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest ter obrazložitev

Preglednica letnih programov GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter letnih programov vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica po koncesijah za leto 2013

Letni program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju mesta Nova Gorica za leto 2013 Koncesionar: Komunala d.d. Nova Gorica

Letni program izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest za območje mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava  Komunala d.d. Nova Gorica

Letni program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava za leto 2013 Koncesionar Želva d.o.o.

Letni program izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica izven mesta Nova Gorica in naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava Koncesionar: CPG d.d.

18.    Odlok o krajevnih skupnostih v MONG (druga obravnava)

Odlok o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

19.    Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena (prva obravnava)

Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine – Preserje nad Branikom za kulturni spomenik lokalnega pomena ter obrazložitev

Grafični izris 1

Grafični izris 2

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, obvezni elementi predloga za razglasitev nepremičnega kulturnega spomenika

20.    Predlog Sklepa, da grajeno dobro ne služi več svojemu namenu - parc. št. 546/11 k.o. Gradišče in parc. št. 1554/6 k.o. Solkan

Sklep, da grajeno dobro ne služi več svojemu namenu - parc. št. 546/11 k.o. Gradišče in parc. št. 1554/6 k.o. Solkan ter obrazložitev

Geografski prikaz parcela 1554/6 k.o. Solkan

Geografski prikaz parcela 546/11 k.o. Gradišče

21.    Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013

Dopolnitev letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 ter obrazložitev

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 - dopolnitev maj 2013

22.    Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013

Dopolnitev letnega načrta razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 ter obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica v letu 2013 ter obrazložitev – dopolnitev maj 2013


 
Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam