2. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v ponedeljek, 22. decembra 2014 ob 14. uri

Datum: 16.12.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-24/2014-1
Nova Gorica, 15. december 2014

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 2. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v PONEDELJEK, 22. decembra 2014 ob 14. uri v veliki dvorani MONG.

Dnevni red:

1. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic ter svetnikov

2. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank iz proračuna MONG 

Sklep o financiranju političnih strank iz proračuna Mestne občine Nova gorica ter obrazložitev

3. Predlog Sklepa o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2015

Sklep o sprejemu programa dela mestnega sveta za leto 2015 ter obrazložitev

4. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v javnem zavodu Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v javnem zavodu Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

5. Predlog Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v MONG (prva obravnava)

Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Priloga 1: Pregledna karta območij odmere nadomestila

Priloga 2: Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica, obrazložitev za mestni svet, Locus Domžale, december 2014.

6. Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v MONG (hitri postopek)

Predlog Odloka o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

7. Predlog Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v MONG in  Občini Šempeter-Vrtojba (prva obravnava)

Odlok o načinu izvajanja gospodarske javne službe izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu in o koncesiji te javne službe v Mestni občini Nova Gorica in  Občini Šempeter-Vrtojba ter obrazložitev

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnega mestnega prometa

8. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Splošnim pogojem poslovanja Stanovanjskega sklada MONG Ž

Sklep o podaji soglasja k Splošnim pogojem poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Splošni pogoji poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica, javnega sklada

9. Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra - parc. št. 2527/4 k.o. Banjšice.

Sklep o ukinitvi javnega dobra - parc. št. 2527/4 k.o. Banjšice ter obrazložitev

Grafični prikaz

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam