3. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 15. januarja 2014 ob 14. uri

Datum: 09.01.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-5/2015-1
Nova Gorica, 8. januar 2015 


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 15. januarja 2015 ob 14. uri
v veliki dvorani MONG.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 2. izredne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 12. decembra 2014

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2015 (prva obravnava).

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2015 in obrazložitev

Obrazložitev predloga proračuna MONG za leto 2015

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2015 – 2018

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2015

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2015

Kadrovski načrt Mestne občine Nova Gorica za leto 2015


Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam