8. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 2. julija 2015 ob 14. uri

Datum: 26.06.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-24/2015-3
Nova Gorica, 22. junija 2015  

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 8. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 2. julija 2015 ob 14.00 uri v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 7. seje mestnega sveta, ki je bila 21. maja 2015

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Poročilo o opravljenem nadzoru Nadzornega odbora MONG

Poročilo o opravljenem nadzoru naročila geološko geomehanskega elaborata za parkirno hišo

Zahtevek za ureditev javne ceste

Dodatni odgovori

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Predlog Sklepa o obravnavi Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Stanovanjskega sklada MONG s poudarkom na letu 2014  

Sklep o obravnavi Poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Stanovanjskega sklada MONG s poudarkom na letu 2014 in obrazložitev

Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Stanovanjskega sklada MONG

Poročilo o pregledu skladnosti postopkov sprejemanja Pravilnika o ravnanju s stvarnim premoženjem Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica

6. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o izdaji soglasja k imenovanju projektne (delovne) in posvetovalne (strateške) skupine za pripravo Trajnostne urbane strategije, Nova Gorica 2015 -2020 ter obrazložitev

Sklep o neimenovanju nobenega izmed prijavljenih kandidatov na razpis za direktorja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana sveta zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica in Sklep o imenovanju v svet zavoda Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost - Gasilska enota Nova Gorica ter obrazložitev

7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj MONG za leto 2015

8. Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve (hitri postopek)

Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve ter obrazložitev

9. Predlog Odloka o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MONG za programsko obdobje 2015 – 2020 (prva obravnava)

Odlok o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v MONG za programsko obdobje 2015 – 2020 ter obrazložitev

10. Predlog Sklepa o potrditvi osnutka koncesijske pogodbe za mestni potniški promet

Sklep o potrditvi osnutka koncesijske pogodbe za mestni potniški promet ter obrazložitev

Koncesijska pogodba o izvajanju gospodarske javne službe javnih linijskih prevozov v mestnem prometu v Mestni občini Nova Gorica in Občini Šempeter-Vrtojba

11. Predlog Odloka o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj (prva obravnava)

Odlok o ustanovitvi sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj in obrazložitev

12. Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

13. Predlog Sklepa o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k Statutu javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica ter obrazložitev

Statut javnega zavoda Goriška lekarna Nova Gorica

14. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2014 Javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

15. Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o organiziranju in izvajanju javne službe socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

16. Predlog Sklepa o potrditvi Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo

Sklep o potrditvi Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2014-2017 za leto 2014

17. Predlog Sklepa o seznanitvi s Celostno prometno strategijo čezmejne goriške regije in o začetku priprave Celostne prometne strategije MONG

Sklep o seznanitvi s Celostno prometno strategijo čezmejne goriške regije in o začetku priprave Celostne prometne strategije MONG ter obrazložitev

Celostna prometna strategija čezmejne goriške regije

18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja ter obrazložitev

Odlok o ureditvi prometa v naseljih mestnega značaja

19. Predlog Sklepa o dopolnitvi letnega programa pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2015

Sklep o dopolnitvi letnega programa pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2015 ter obrazložitev

Letni načrt pridobivanja stvarnega premoženja v MONG v letu 2015 – dopolnitev junij 2015

20. Predlog Sklepa o Dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem v MONG v letu 2015

Sklep o dopolnitvi letnega programa razpolaganja s stvarnim premoženjem v MONG v letu 2015 ter obrazložitev

Letni načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem MONG v letu 2015, dopolnitev junij 2015

21. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra - nepremičnina parc.št. 1522/4 k.o. Prvačina

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra - nepremičnina parc.št. 1522/4 k.o. Prvačina ter obrazložitev

Grafična priloga

22. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra - nepremičnina parc.št. 3150/10 k.o. Grgar.

Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra - nepremičnina parc.št. 3150/10 k.o. Grgar ter obrazložitev

Grafična priloga

23. Dopolnitev obrazložitve Načrta razvojnih programov 2015-2018

Sklep o sprejemu sklepa o spremembi obrazložitve proračunske postavke Načrta razvojnih programov 2015 - 2018 ter obrazložitev
 

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam