19. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 20. oktobra 2016 ob 14. uri

Datum: 13.10.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-21/2016-3
Nova Gorica, 13. oktober 2016   

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 19. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 20. oktobra 2016 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 18. seje mestnega sveta, ki je bila 29. septembra 2016

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o predlogu predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svetu zavoda Slovensko narodno gledališče Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju v Upravni svet Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica

Sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice komisije za pospeševanje podjetništva, zaposlovanja in usposabljanja v Mestni občini Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestnega člana in obrazložitev

Sklep o imenovanju direktorja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., za leto 2015

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. za leto 2015 ter obrazložitev

Letno poročilo Javnega podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. za leto 2015

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o delu Turistične zveze – TIC Nova Gorica za leto 2015

Sklep o seznanitvi s Poročilom o delu Turistične zveze – TIC Nova Gorica za leto 2015 ter obrazložitev

Poročilo o delu Turistične zveze – TIC Nova Gorica za leto 2015

8.    Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta MONG (prva obravnava)

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Statut Mestne občine Nova Gorica

9.    Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta MONG (prva obravnava)

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica

10.    Predlog Odloka o pomoči vinogradništvu v MONG za programsko obdobje 2015-2020 (prva obravnava)

Odlok o pomoči vinogradništvu v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015-2020 ter obrazložitev

11.    Predlog Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v MONG (druga obravnava)

Odlok o subvencioniranju prevoza pitne vode v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2017

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017 ter obrazložitev

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2017

13.    Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta MONG (predlagatelj svetnik Simon Rosič)

Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

14.    Predlog Sklepa o sprejemu Programskega dokumenta na področju terciarnega izobraževanja na Goriškem

Sklep o sprejemu Programskega dokumenta na področju terciarnega izobraževanja na Goriškem ter obrazložitev

Programski dokument na področju terciarnega izobraževanja na Goriškem, september 2016

Vplivi visokošolskih zavodov ali programov na okolje v Mestni občini Nova Gorica, junij 2016

Odgovori visokošolskih institucij in študentov glede bivanja študentov v občini Nova Gorica

15.    Predlog Sklepa o sprejemu Posameznega programa prodaje deleža MONG v družbi Veterina Gorica, d.o.o.

Sklep o sprejemu Posameznega programa prodaje deleža MONG v družbi Veterina Gorica, d.o.o. ter obrazložitev

Posamezni program prodaje deleža Mestne občine Nova Gorica v družbi Veterina Gorica, d.o.o.

16.    Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave OPPN Solkan staro jedro

Sklepa o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave OPPN Solkan staro jedro ter obrazložitev

Sklep o začetku priprave OPPN Solkan staro jedro

17.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Strategijo lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino V objemu sonca.   

Sklep o seznanitvi s Strategijo lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino V objemu sonca ter obrazložitev

Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino V objemu sonca

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam