21. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 15. decembra 2016 ob 14. uri

Datum: 08.12.2016
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-24/2016-2
Nova Gorica, 8. december 2016   

 


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12) sklicujem 21. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 15. decembra 2016 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 20. seje mestnega sveta, ki je bila 17. novembra 2016 in 7. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 24. novembra 2016     

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Dodatni odgovor

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitev o nepreklicnem odstopu s funkcije članice sveta zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestne članice ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov MONG v svet zavoda Mladinski center Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju direktorja zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice Osnovne šole Čepovan ter obrazložitev

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Elektrotehniške in računalniške šole Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o zagotovitvi sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov

Sklep o zagotovitvi sredstev za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov ter obrazložitev

7.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2017 (druga obravnava)
            Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2018 (druga obravnava)
   

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga proračuna MONG za leto 2017

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2017 – 2020

Sklep o prejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga proračuna MONG za leto 2018

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2018 – 2021

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2018

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018

8.    Predlog Sklepa o potrditvi Programa dela Mestnega sveta MONG za koledarsko leto 2017

Sklepa o potrditvi Programa dela Mestnega sveta MONG za koledarsko leto 2017 ter obrazložitev

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Programskega dokumenta na področju terciarnega izobraževanja na Goriškem

Sklep o sprejemu Programskega dokumenta na področju terciarnega izobraževanja na Goriškem ter obrazložitev

Programski dokument na področju terciarnega izobraževanja na Goriškem, september 2016

Vplivi visokošolskih zavodov ali programov na okolje v Mestni občini Nova Gorica, junij 2016

Odgovori visokošolskih institucij in študentov glede bivanja študentov v občini Nova Gorica

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (hitri postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu ter obrazložitev

Priloge

13.    Predlog Odloka o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju MONG (druga obravnava)

Odlok o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju MONG ter obrazložitev

14.    Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

15.    Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v MONG (druga obravnava)

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v MONG ter obrazložitev

16.    Predlog Sklepa o sprejemu Posameznega programa prodaje deleža MONG v družbi Veterina Gorica, d.o.o.

Sklep o sprejemu Posameznega programa prodaje deleža MONG v družbi Veterina Gorica, d.o.o. ter obrazložitev

Posamezni program prodaje deleža MONG v družbi Veterina Gorica, d.o.o.

17.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v MONG za leto 2017

Sklep o določitvi vrednosti točke za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča v MONG za leto 2017 ter obrazložitev

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2506/12
k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2506/12
k. o. Banjšice ter obrazložitev

Mapna kopija

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2514/26
k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2514/26
k. o. Banjšice ter obrazložitev

Grafični prikaz

20.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 1285/7 k. o. Kromberk.

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 1285/7 k. o. Kromberk ter obrazložitev

Grafični prikaz

 


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.


                                                               Matej Arčon
              ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam