22. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 26. januarja 2017 ob 14. uri

Datum: 12.01.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-5/2017-1
Nova Gorica, 12. januar 2017    

 


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in št. 77/16) sklicujem 22. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 26. januarja 2017 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 21. seje mestnega sveta, ki je bila 15. decembra 2016

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnika MONG v svet zavoda Dom upokojencev Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev – Medobčinska uprava MONG in Občine Brda

Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev – Medobčinska uprava MONG in Občine Brda

7.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru Krajevne skupnosti Nova Gorica

Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru Krajevne skupnosti Nova Gorica

8.    Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem splošnem nadzoru nad delovanjem Projektne pisarne MONG

Poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem splošnem nadzoru nad delovanjem Projektne pisarne MONG

9.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne perspektive 2014-2020 (prva obravnava)

Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne perspektive 2014-2020 ter obrazložitev

Odlok o dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v MONG v obdobju finančne perspektive 2014-2020

10.    Predlog Tehničnega pravilnika o javni kanalizaciji

Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji ter obrazložitev

11.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (skrajšan postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških im mladinskih programov in projektov v MONG ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG

12.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k spremembi 10. člena pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA Severne Primorske – Regijska razvojna agencija d.o.o., Nova Gorica

Sklep o podaji soglasja k spremembi 10. člena pogodbe o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo RRA Severne Primorske – Regijska razvojna agencija d.o.o., Nova Gorica ter obrazložitev

Pogodba o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo  RRA SEVERNE PRIMORSKE Regijska razvoja agencija d. o. o. (prečiščeno besedilo potrjeno dne 2.7.2012 z notarskim potrdilom SV 657/12)

13.    Predlog Dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017

Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 – dopolnitev januar 2017

14.    Predlog Odloka o programu opremljanja Čuklja v Dornberku (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja Čuklja »Ureditev povezovalne poti Čuklja – državna cesta R1 – 204/1013 v Dornberku od km 0.0+50 do km 0.1+90« ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč

Priloga 2: Prikaz obstoječe infrastrukture

Priloga 3: Prikaz predvidene infrastrukture

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 2946/25 k.o. Bate.

Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra – parc. št. 2946/25 k.o. Bate ter obrazložitev

Načrt parcele


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.


Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam