23. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. februarja 2017 ob 14. uri

Datum: 09.02.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-11/2017-3
Nova Gorica, 9. februar 2017     

 


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in št. 77/16) sklicujem 23. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 23. februarja 2017 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 22. seje mestnega sveta, ki je bila 26. januarja 2017    

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Dom upokojencev Gradišče ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet javnega zavoda Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o predlogu predstavnice Mestne občine Nova Gorica v Strokovni svet Visokošolskega in raziskovalnega središča Primorske Nova Gorica ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana odbora za kulturo, šolstvo in šport ter sklep o imenovanju nadomestnega člana odbora ter obrazložitev

6.    Poročilo o ugotovitvah super nadzora nad vsemi investicijami Stanovanjskega sklada MONG za obdobje 2011-2015

Sklep o seznanitvi s poročilom o ugotovitvah super nadzora nad vsemi investicijami Stanovanjskega sklada MONG za obdobje 2011-2015 ter obrazložitev

Poročilo o ugotovitvah »super nadzora« nad vsemi investicijami SS MONG v obdobju 2011 do 2015, št. zadeve 410-31/2015-12

Pregled izvedenih del – zapažanja,  z dne 2.2.2017

7.    Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS– predlagatelj svetnik Aleš Markočič

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS ter obrazložitev

Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS

8.    Predlog Sklepa o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih javnih cest  v MONG  

Sklep o sprejemu programov izvajanj gospodarskih javnih služb za urejanje in čiščenje javnih površin in vzdrževanja občinskih javnih cest  v MONG ter obrazložitev

A. Preglednica letnih programov GJS Urejanja in čiščenja javnih površin na območju mesta Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter letnih programov vzdrževanja občinskih javnih cest na območju  Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

B1. Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju mesta Nova Gorica - ( koncesionar Komunala d.d. Nova Gorica)

B2. Program izvajanja GJS urejanja in čiščenja javnih površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava – (koncesionar Želva d.o.o. Ljubljana)

B3. Program izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest na območju mesta Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava -     (koncesionar Komunala d.d. Nova Gorica)

B4. Program izvajanja GJS vzdrževanja občinskih javnih cest na območju MONG izven mesta Nova Gorica in primestnih naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava - (koncesionar  KOLEKTOR CPG d.d.)

9.    Predlog Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017

Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 – dopolnitev februar 2017

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam