24. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. marca 2017 ob 14. uri

Datum: 09.03.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-13/2017-3
Nova Gorica, 9. marec 2017    

 


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in št. 77/16) sklicujem 24. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 23. marca 2017 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 23. seje mestnega sveta, ki je bila 23. februarja 2017      

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predstavnice MONG v svetu zavoda OŠ Frana Erjavca Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestne predstavnice ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana odbora za gospodarstvo in sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorice Mladinskega centra Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta MONG (druga obravnava)

Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Statut Mestne občine Nova Gorica

7.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 ter Programom dela in finančnim načrtom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leti 2017 in 2018

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom za leto 2016 ter Programom dela in finančnim načrtom Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leti 2017 in 2018 ter obrazložitev

Letno poročilo  Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leto 2016

Program dela in finančni načrt Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica za leti 2017 in 2018

8.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2016 ter s Finančnim načrtom in programom javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2017

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2016 ter s Finančnim načrtom in programom javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2017 ter obrazložitev

Letno poročilo javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za poslovno leto 2016

Finančni načrt in program javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za leto 2017

9.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2016 in o potrjevanju Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njegovih učinkih za leto 2017

Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2016 in o potrjevanju Letnega plana aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njegovih učinkih za leto 2017 ter obrazložitev

Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2016

Letni plan aktivnosti iz akcijskega načrta LEK in njegovih učinkih za leto 2017

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalnega energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2016

Sklep o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalnega energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2016 ter obrazložitev

Poslovno poročilo zavoda GOLEA, Goriška lokalnega energetska agencija, Nova Gorica, za leto 2016

Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2016 in podatki iz izkaza poslovnega izida v obdobju od 1.1.2016 do 31.12.2016


11.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvršenem delu projektne pisarne za leti 2015 in 2016 in z ukrepi za boljše delo projektne pisarne

Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvršenem delu projektne pisarne za leti 2015 in 2016 in z ukrepi za boljše delo projektne pisarne ter obrazložitev

Poročilo o izvršenem delu projektne pisarne za leti 2015 in 2016 in z ukrepi za boljše delo projektne pisarne

12.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o pripravi Celostne prometne strategije MONG

Sklep o seznanitvi s Poročilom o pripravi Celostne prometne strategije MONG ter obrazložitev

Sklep št. 371-49/2015-2

Poročilo o pripravi Celostne prometne strategije Mestne občine Nova Gorica

13.    Predlog Dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017 – dopolnitev marec 2017  

Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017 – dopolnitev marec 2017 ter obrazložitev

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 – dopolnitev marec 2017

14.    Predlog Dopolnitve načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017

Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 – dopolnitev marec 2017

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 2248 k. o. Solkan

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 2248 k. o. Solkan ter obrazložitev

Grafični prikaz parcele

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 7998/2 k. o. Dornberk

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 7998/2 k. o. Dornberk ter obrazložitev

Grafični prikaz parcele

17.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 2939/4 k. o. Bate

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – nepremičnina parc. št. 2939/4 k. o. Bate ter obrazložitev

Načrt parcele


18.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki Kulturnega doma Nova Gorica iz leta 2016.  

Sklep o porabi presežka prihodkov nad odhodki Kulturnega doma Nova Gorica iz leta 2016 ter obrazložitev


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 


Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam