28. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 27. julija 2017 ob 14. uri

Datum: 13.07.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

Številka: 900-18/2017-3
Nova Gorica, 13. julij 2017   

V A B I L O

Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in št. 77/16) sklicujem 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo

v ČETRTEK, 27. julija 2017 ob 14.00 uri v veliki dvorani MONG.

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 27. seje mestnega sveta, ki je bila 22. junija 2017       

2. Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

3. Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4. Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Osnovna šola Solkan ter obrazložitev

6. Končno poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru podprograma 13029006 – investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – pločnik Dornberk – Draga

Sklep o seznanitvi s poročilom Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru podprograma 13029006 – investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – pločnik Dornberk – Draga

Dopis – Končano poročilo o opravljenem nadzoru

Končno poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru podprograma 13029006 – investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest – pločnik Dornberk – Draga

7. Poročilo o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2016    

Sklep o seznanitvi s poročilom o delu Nadzornega odbora MONG v letu 2016

Poročilo o delu Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica letu 2016 

8. Končno poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo porabe splošne proračunske rezervacije v letu 2016

Sklep o seznanitvi s Končnim poročilom Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo porabe splošne proračunske rezervacije v letu 2016

Končno poročilo Nadzornega odbora MONG o opravljenem nadzoru nad zakonitostjo porabe splošne proračunske rezervacije v letu 2016

9. Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2017 v obdobju od 1. 1. do  30. 6. 2017

Sklep o sprejemu Poročila o izvrševanju proračuna MONG za leto 2017 v obdobju od 1. 1. do  30. 6. 2017 in obrazložitev

Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 v obdobju od 1. 1. do  30. 6. 2017


Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 v obdobju od 1. 1. do  30. 6. 2017 – splošni del

Realizacija proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 v obdobju od 1. 1. do  30. 6. 2017 – posebni del

10. Predlog Sklepa o seznanitvi s Tehničnim pravilnikom o ravnanju z odpadki v MONG

Sklep o seznanitvi s Tehničnim pravilnikom o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova Gorica in obrazložitev

Tehnični pravilnik o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova Gorica

Sklep župana o sprejetju Tehničnega pravilnika o ravnanju z odpadki v Mestni občini Nova Gorica

11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v MONG (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v MONG in obrazložitev

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica

12. Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica in obrazložitev

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Nova Gorica

13. Predlog Odloka o OPPN Trnovo-zahod (prva obravnava)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Trnovo zahod in obrazložitev

Občinski podrobni prostorski načrt TRNOVO ZAHOD – predlog

Grafična priloga

14. Predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitev načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017 – rebalans 1

Sklep o sprejemu Dopolnitve Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 - Rebalans 1 in obrazložitev

Predlog Sklepa o sprejemu Dopolnitev načrta pridobivanja nepremičnega premoženja MONG za leto 2017 – rebalans 1

Sklep o sprejemu Dopolnitve Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 - Rebalans 1 in obrazložitev

Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017

15. Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2519/10 k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2519/10 k. o. Banjšice in obrazložitev

Grafična priloga

16. Predlog Sklepa ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2519/11, 2519/13 in 2520/3 k. o. Banjšice.

Sklep ukinitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 2519/11, 2519/13 in 2520/3 k. o. Banjšice in obrazložitev

Grafična priloga


Matej Arčon
ŽUPAN


< Nazaj na seznam