30. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 26. oktobra 2017 ob 14. uri

Datum: 12.10.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-21/2017-1
Nova Gorica, 12. oktober 2017    


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in št. 77/16) sklicujem 30. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 26. oktobra 2017 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 29. seje mestnega sveta, ki je bila 28. septembra 2017    
   
2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Dodatni odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnice Mestne občine Nova Gorica v svet zavoda Glasbena šola Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju direktorja zavoda Dom upokojencev Gradišče ter obrazložitev

6.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2017 (skrajšani postopek)

Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017

Obrazložitev predloga drugega rebalansa proračuna MONG za leto 2017

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2017 - 2020

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017 – rebalans 2 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2017 – rebalans 2

7.    Predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o OPN MONG (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG

Obrazložitev odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPN MONG

Neuradno prečiščeno besedilo s spremembami in prilogo

Priloga 1: dopustni nezahtevni in enostavni objekti

Priloga 2

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (prva obravnava)  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter obrazložitev

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

9.    Predlog Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln v MONG (prva obravnava)

Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica (skrajšani postopek)  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za šport Nova Gorica

11.    Predlog Odloka o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v MONG

Odlok o sofinanciranju programov in področij Letnega programa športa v Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

12.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi o oddaji poslovnih prostorov na Gregorčičevi ulici 13 v Dornberku za nedoločen čas

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi o oddaji poslovnih prostorov na Gregorčičevi ulici 13 v Dornberku za nedoločen čas ter obrazložitev

14.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za pet let za zemljišča del parc. št. 347, del parc. št. 348 in del parc. št. 349/3, vse k. o. Šmaver    

Sklep o podaji soglasja k podaljšanju najemne pogodbe za pet let za zemljišča del parc. št. 347, del parc. št. 348 in del parc. št. 349/3, vse k. o. Šmaver ter obrazložitev

Pogodba o najemu zemljišča

Grafični prikaz

15.    Predlog Sklepa o seznanitvi z vsebino dokumenta EZTS GO z dne 9. 10. 2017 o izbiri nacionalne zakonodaje za postopke javnega naročanja.

Sklep o seznanitvi z vsebino dokumenta EZTS GO z dne 9.10.2017 o izbiri nacionalne zakonodaje za postopke javnega naročanja ter obrazložitev

Dokument EZTS GO z dne 9.10.2017


Gradivo pod točko 1. boste prejeli naknadno.

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam