31. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. novembra 2017 ob 14. uri

Datum: 09.11.2017
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-22/2017-3
Nova Gorica, 12. oktober 2017    

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12 in št. 77/16) sklicujem 31. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 23. novembra 2017 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 9. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 12. oktobra 2017 in 30. seje mestnega sveta, ki je bila 26. oktobra 2017

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Solkan ter obrazložitev

6.    Predlog Odloka o OPPN Trnovo-zahod (prva obravnava)

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Trnovo zahod ter obrazložitev

OPPN Trnovo - zahod

Grafične priloge

7.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ter obrazložitev

Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na območju MONG za mesto Nova Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava

8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v MONG (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev


9.    Predlog Odloka o spremembah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v MONG (prva obravnava)

Odlok o spremembah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica

10.    Predlog Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju MONG (prva obravnava)   

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Pregledna karta območij odmere nadomestila.

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št 95/2014, 105/2015)

Odlok o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica. Obrazložitev za mestni svet, Domžale, december 2014

Podrobnejša pojasnila k Odloku o spremembah in dopolnitvah Odloka o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Nova Gorica

   
11.    Predlog Sklepa o vzpostavitvi grajenega javnega dobra parc. št. 364/6 k. o. Grgar.   

Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra parc. št. 364/6 k. o. Grgar ter obrazložitev

Prikaz in potrdilo o parceli - GURS  z dne 03.10.2017

Mnenje DRSV  z dne 19.6.2017

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2018

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v MONG za leto 2018 ter obrazložitev

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2018

 


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam