33. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 1. februarja 2018 ob 14. uri

Datum: 18.01.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Številka: 900-6/2018-17
Nova Gorica, 18. januar 2018     

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16, 18/17 in 80/17) sklicujem 33. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 1. februarja 2018 ob 14.00 uri
v veliki dvorani MONG.


Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 10. izredne seje mestnega sveta, ki je bila 13. decembra 2017 in 32. seje mestnega sveta, ki je bila 21. decembra 2017

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

Priloga 1

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju direktorice Ljudske univerze Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o soglasju z imenovanjem direktorja Goriške lokalne energetske agencije – GOLEA ter obrazložitev


5A.    Predlog Sklepa o  določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne   gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica

Sklep o  določitvi višine subvencioniranja cene omrežnine obvezne   gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o poslovanju družbe HIT, d.d., Nova Gorica za obdobje januar-oktober 2017 ter vizija razvoja družbe v naslednjem obdobju  


7.    Predlog Rebalansa proračuna MONG za leto 2018 (skrajšani postopek)

Odlok o Rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 ter obrazložitev

Obrazložitev Rebalansa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2018 - 2021

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans 1

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MONG za leto 2018 – rebalans 1
 
8.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o pregledu dela sveta javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica in s Poročilom o opravljeni notranji reviziji dela poslovanja omenjenega zavoda za leti 2015 in 2016

Sklep o seznanitvi s Poročilom o pregledu dela sveta javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica in s Poročilom o opravljeni notranji reviziji dela poslovanja omenjenega zavoda za leti 2015 in 2016 ter obrazložitev

Poročilo o pregledu dela sveta javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica

Poročilo o opravljeni notranji reviziji dela poslovanja javnega zavoda Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica za leti 2015 in 2016
    

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o Občinskem prostorskem načrtu MONG (hitri postopek)

Sklep o sprejemu Uradnega prečiščenega besedila Odloka o Občinskem prostorskem načrtu MONG

Obrazložitev

Uradno prečiščeno besedilo Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

Priloga 1

Priloga 2

10.    Predlog Sklepa o razveljaviti Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG, št. 3500-8/2006-639 z dne 20. 4. 2017

Sklep o razveljaviti Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG, št. 3500-8/2006-639 z dne 20. 4. 2017 ter obrazložitev

Odlok o spremembi Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o seznanitvi s predlogom koncepta za kandidaturo Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025

Sklep o seznanitvi s predlogom koncepta za kandidaturo Nove Gorice za evropsko prestolnico kulture 2025 ter obrazložitev

Predlog koncepta za kandidaturo Nova Gorica 2025 Evropska prestolnica kulture GO! 2025, december 2017

Dopis
    
12.    Predlog Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG in drugih pogojev v vrtcih  

Sklep o določitvi cen programov v javnih vrtcih v MONG in drugih pogojev v vrtcih  ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za oddajo poslovnih prostorov na Gregorčičevi 13 v Dornberku    

Sklep o podaji soglasja k najemni pogodbi za nedoločen čas za oddajo poslovnih prostorov na Gregorčičevi 13 v Dornberku ter obrazložitev
    
14.    Predlog Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje MONG (druga obravnava)

Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

15.    Predlog Sklepa o seznanitvi s predlogom medobčinskega Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem.

Sklep o seznanitvi s predlogom medobčinskega Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem ter obrazložitev

Predlog Sporazuma o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem

 

Gradivo za točko 6. boste prejeli naknadno.

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

Matej Arčon
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam