9. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 24. oktrobra 2019 ob 15. uri

Datum: 10.10.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-39/2019-1
Nova Gorica, 10. oktober 2019   

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 9. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 24. oktobra 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 8. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 26. septembra 2019  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članic Sveta zavoda Vrtec Nova Gorica in sklep o imenovanju nadomestnih članov ter obrazložitev

Sklep o potrditvi mandata nadomestnemu članu Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o potrditvi mandata nadomestni članici Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04.004 – Protokolarne nabave

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04.004 – Protokolarne nabave

Sklep o seznanitvi s končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru na proračunski postavki 04.004 – Protokolarne nabave


7.    Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 07.122 – Nakupi zemljišč

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 07.122 – Nakupi zemljišč

Sklep o seznanitvi s končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad izvedbo proračunske postavke 07.122 – Nakupi zemljišč

8.    Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnih sredstev v letu 2018

Končno poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnih sredstev v letu 2018

Sklep o seznanitvi s končnim poročilom Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica o opravljenem nadzoru nad zadolževanjem in upravljanjem likvidnih sredstev v letu 2018

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

Sklep o sprejemu Poročila o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018 ter obrazložitev

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v okviru projekta »Občina po meri invalidov« v Mestni občini Nova Gorica v letu 2018

10.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom 2018 Javnega podjetja KENOG d. o. o.
     
Sklep o seznanitvi z Letnim poročilom 2018 Javnega zavoda KENOG d.o.o. ter obrazložitev

Letno poročilo 2018 Javnega zavoda KENOG d.o.o.

Poročilo za ustanovitelja

10.A  Predlog Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna    Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

11.    Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za obdobje 2019-2024

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za obdobje 2019-2024 ter obrazložitev

Strateški načrt Javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica za obdobje 2019-2024

12.    Predlog Odloka o občinskih denarnih, socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o občinskih denarnih socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

13.    Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1

Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1

14.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 386/8 k. o. Loke

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 386/8 k. o. Loke ter obrazložitev

Načrt parcele in skica stanja v naravi

15.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/14 k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/14 k. o. Banjšice ter obrazložitev

PISO izris

16.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/13 k. o. Banjšice

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 2536/13 k. o. Banjšice ter obrazložitev

PISO izris

17.    Predlog Sklepa o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 5490 k. o. Osek

Sklep o ustanovitvi statusa grajenega javnega dobra – parc. št. 5490 k. o. Osek ter obrazložitev

PISO izris

Posnetek

Potrdilo o parceli Geodetske uprave RS

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1271/3 k. o. Ravnica

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 1271/3 k. o. Ravnica ter obrazložitev

PISO izris

Posnetek stanja

19.    Seznanitev o postopku in prejetih predlogih za umestitev vsebin v prostore bivšega Daimonda.

Sklep o postopku in prejetih predlogih za umestitev vsebin v prostore bivšega Daimonda ter obrazložitev

 


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

dr. Klemen Miklavič  
     ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam