10. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 21. novembra 2019 ob 15. uri

Datum: 07.11.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-41/2019-1          
Nova Gorica, 7. november 2019   

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 21. novembra 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 9. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 24. oktobra 2019  

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Sveta zavoda Osnovna šola Dornberk in Sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja Gimnazije Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Odloka o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o izboru in sofinanciranju programov javnih del iz proračuna Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

7.    Poročilo o nasilju v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019  

Sklep o seznanitvi s Poročilom o nasilju v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019 ter obrazložitev

Poročilo o nasilju v Mestni občini Nova Gorica v letu 2019  


8.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica – januar 2014

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in ostalih aktivnosti s področja zasvojenosti v Mestni občini Nova Gorica – december 2015

9.    Predlog Sklepa o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023

Sklep o sprejemu Lokalnega programa za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023 ter obrazložitev

Lokalni program za kulturo v Mestni občini Nova Gorica 2019-2023

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov na področju tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica – neuradno prečiščeno besedilo

11.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020

Sklep o sprejemu Letnega programa tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica v letu 2020 ter obrazložitev

Letni program tehnične kulture v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

12.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica – februar 2015

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov in projektov s področja socialne dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica – december 2015


13.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica – julij 2017

14.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (skrajšani postopek)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju otroških in mladinskih programov in projektov v Mestni občini Nova Gorica (neuradno prečiščeno besedilo)

15.    Predlog Sklepa o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica

Sklep o sprejemu Strateškega načrta dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica ter obrazložitev

Strateški načrt dostopnosti za Mestno občino Nova Gorica

Pregledna situacija

16.    Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1, dopolnitev november 2019

Sklep o sprejemu dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1, dopolnitev november 2019 ter obrazložitev

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1 – dopolnitev november 2019  

17.    Predlog Sklepa o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020 ter obrazložitev

18.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 7982/6 k. o. Dornberk

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 7982/6 k. o. Dornberk ter obrazložitev

PISO izris

19.    Predlog Sklepa o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k. o. Branik

Sklep o ukinitvi javnega dobra – parc. št. 4906/2 in 4905/18 k. o. Branik ter obrazložitev

PISO izris

20.    Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk« (prva obravnava)

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno
ekonomske cone Kromberk« ter obrazložitev

Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje »Poslovno ekonomske cone Kromberk«

Karta 1: Območje opremljanja

Karta 2: Prikaz obračunskih območij po posamezni vrsti nove komunalne opreme

Karta 3: Prikaz nove komunalne opreme in GJI – prometna ureditev

Karta 4: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – vodovodno

Karta 5: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – kanalizacijsko

Karta 6: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – NN, JR in TK omrežje

Karta 7: Prikaz nove komunalne opreme in druge GJI – plinovodno omrežje

Karta 8: Prikaz zemljišč za pridobivanje

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

 

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam