11. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 19. decembra 2019 ob 15. uri

Datum: 05.12.2019
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-43/2019-3          
Nova Gorica, 5. december 2019   

 

V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 11. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 19. decembra 2019 ob 15. uri
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnikov 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 21. novembra 2019 in 4. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 2. decembra 2019   

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo o izvršenih sklepih

5.    Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Sklep o imenovanju predstavnikov Mestne občine Nova Gorica v Svet zavoda Kulturni dom Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju predstavnice javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice komisije za nagrade, priznanja in odlikovanja in Sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice komisije za mednarodne odnose in Sklep o imenovanju nadomestne članice ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije predsednika in člana odbora za kulturo, šolstvo in šport in Sklep o imenovanju nadomestnega člana in predsednika odbora ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnateljice organizacijske enote Biotehniška šola v Šolskem centru Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda za šport Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o pozitivnem mnenju k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Vrtec Nova Gorica ter obrazložitev

Sklep o imenovanju naslednjega predstavnika javnosti v senatih za reševanje pritožb zoper policiste ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica ter sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev

Ugotovitveni sklep o nepreklicnem odstopu s funkcije članice odbora za socialno varstvo in zdravstvo in Sklep o imenovanju nadomestnega člana ter obrazložitev


6.    Predlog Odloka o občinskih denarnih, socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o občinskih denarnih, socialnih in drugih pomočeh v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

7.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Odlok o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine v Mestni občini Nova Gorica – julij 2017

8.    Predlog Sklepa o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
za leto 2020

Sklep o sprejemu Letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Letni program športa v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

9.    Predlog Sklepa o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020

Sklep o podaji soglasja k ekonomski ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu kot socialne oskrbe na domu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Predlog cene pomoči na domu za leto 2020

Poročilo o izvajanju pomoči na domu za leto 2019 z dne 21. 11. 2019

10.    Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o sofinanciranju kulturnih projektov v Mestni občini Nova Gorica

11.    Predlog Sklepa o pridobitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2297/6 k. o. Čepovan

Sklep o pridobitvi statusa javnega dobra – parc. št. 2297/6 k.o. Čepovan ter obrazložitev

PISO izris

Posnetek zemljišča

11A. Predlog Sklepa o sprejemu dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine nova Gorica za leto 2019 - rebalans 1 z dne 20. 6. 2019, dopolnitev št. 1 z dne 24. 10. 2019 in dopolnitev št. 2 z dne 21. 11. 2019

Sklep o sprejemu dopolnitve načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine nova Gorica za leto 2019 - rebalans 1 z dne 20. 6. 2019, dopolnitev št. 1 z dne 24. 10. 2019 in dopolnitev št. 2 z dne 21. 11. 2019

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2019 – rebalans 1 – dopolnitev december 2019 

Grafična priloga

12.    Predlog Sklepa o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2020

Sklep o sprejemu Programa dela Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica za koledarsko leto 2020 ter obrazložitev

13.    a) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 (druga  
    obravnava)
b) Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 (druga    
               obravnava).

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2020 – 2023

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Sklep o sprejemu Načrta ravnanja s premičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Obrazložitev predloga proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Splošni del

Posebni del

Načrt razvojnih programov 2021 – 2024

Sklep o sprejemu Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021 ter obrazložitev

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Nova Gorica za leto 2021


Gradivo pod točko 1., in sicer predlog zapisnika 4. izredne seje Mestnega sveta MONG, ki je bila 2. decembra 2019, vam bo posredovan naknadno.


Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.

    

dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam