14. seja Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo v četrtek, 23. aprila 2020 ob 15. uri

Datum: 09.04.2020
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Gradivo mestnega sveta

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET


Številka: 900-6/2020-2          
Nova Gorica, 9. april 2020    


V A B I L O


Na podlagi 21. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12 in št. 18/17 in 18/19) in 23. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 108/12, 77/16 in 80/17) sklicujem 14. sejo Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki bo


v ČETRTEK, 23. aprila 2020 ob 15. uri,
v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

Predlog dnevnega reda:

1.    Potrditev zapisnika 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica, ki je bila 12. marca 2020 

2.    Odgovori na pobude, predloge in vprašanja svetnic in svetnikov

Odgovori

Dodatni odgovori

3.    Pobude, predlogi in vprašanja svetnic in svetnikov

4.    Poročilo o izvršenih sklepih

Poročilo

5.    Predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica (hitri postopek)

Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Nova Gorica ter obrazložitev

6.    Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve na območju EUP NG-19/01

Sklep o potrditvi lokacijske preveritve na območju EUP NG-19/01 ter obrazložitev

Elaborat lokacijske preveritve na območju EUP NG-19/01

7.    Predlog Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica (druga obravnava)

Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Nova Gorica ter obrazložitev

8.    Predlog Sklepov o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 2020 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2020

Sklepi o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe urejanje in čiščenje javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za  leto 2020 in Programa izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanje občinskih javnih cest na območju Mestne občine Nova Gorica za leto 2020 ter obrazložitev

Priloga A

Priloga B1

Priloga B2

Priloga B3

Priloga B4

9.    Predlog Sklepa o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu 2020 – 2025 Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica.

Sklep o podaji pozitivnega mnenja k Strateškemu načrtu 2020 – 2025 Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica ter obrazložitev

Strateški načrt 2020 – 2025 Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica

 

Morebitno odsotnost sporočite na tel. št. 3350-124 ali 3350-115.
 

 
dr. Klemen Miklavič  
ŽUPAN

 


< Nazaj na seznam