Vabilo na 31. sejo odbora za prostor, ki bo v ponedeljek, 18. novembra 2013 ob 15:30 uri

Datum: 15.11.2013
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

Mestna občina Nova Gorica
Odbor za prostor

  

Številka: 900-2/2011-66
Nova Gorica, 14. novembra 2013

  

V A B I L O

  

Sklicujem 31. sejo odbora za prostor, ki bo v

 

PONEDELJEK, 18. novembra 2013 ob 15.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

  

Predlagan dnevni red: 

1.            Potrditev zapisnika 30. seje odbora za prostor, ki je bila 14. 10. 2013

2.            Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2014 (prva obravnava)

3.            Predlog Odloka o spremembi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v MONG (hitri postopek)

4.            Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu JP Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. za leto 2012 ter poročilom o izvedenih investicijah in planom investicij v vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo ter čistilne naprave v MONG

5.            Predlog Sklepa v zvezi z daljinskim ogrevanjem v Novi Gorici

6.            Predlog Odloka o urejanju in oddaji urbanih vrtov v zakup

7.            Predlog Sklepa o začetku priprave OPPN Lavričeva

8.            Predlog Sklepa o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 2514/5 k.o. Banjšice

9.            Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje MONG (prva obravnava).

10.          Razno. 

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

                             

 

Boris Rijavec
PREDSEDNIK

 

VABLJENI:

  • župan
  • člani odbora
  • načelniki – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam