Vabilo na 36. sejo odbora za prostor

Datum: 14.04.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-2/2011-76
Nova Gorica, 10. aprila 2014


V A B I L O


Sklicujem 36. sejo odbora za prostor, ki bo v


PONEDELJEK, 14. aprila 2014 ob 15.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 35. seje odbora za prostor, ki je bila 17. 3. 2014
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2013
3.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2014 (hitri postopek)
4.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG (hitri postopek)
5.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o OPN MONG (hitri postopek)  – predlagatelj svetnik Valter Vodopivec
6.    Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG (prva obravnava)
7.    Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (prva obravnava)
8.    Poročilo o opravljenih aktivnostih na projektu RCERO Nova Gorica.
9.    Razno.Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.
             


Boris Rijavec
PREDSEDNIK

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    načelniki – pripravljavci gradiva
 


< Nazaj na seznam