Vabilo na 34. sejo odbora za gospodarstvo

Datum: 14.04.2014
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-3/2011-85
Nova Gorica, 11. aprila 2014


V A B I L O


Sklicujem 34. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


TOREK, 15. aprila 2014 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 33. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 18. 3. 2014
2.    Poročilo o izvršenih sklepih odbora
3.    Predlog Zaključnega računa proračuna MONG za leto 2013
4.    Predlog Odloka o rebalansu proračuna MONG za leto 2014 (hitri postopek)
5.    Predlog Sklepov za povečanje rabe lesa
6.    Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo v MONG (prva obravnava)
7.    Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (prva obravnava)
8.    Predlog Odloka dodeljevanju finančnih spodbud za razvoj podjetništva v  MONG v obdobju finančne perspektive 2014-2020 (prva obravnava)
9.    Poročilo o opravljenih aktivnostih na projektu RCERO Nova Gorica.
10.    Razno.


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

       

Marko Tribušon
PREDSEDNIK

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    načelniki – pripravljavci gradiva
•    k točki 5: mag. Darinka Kozinc
 


< Nazaj na seznam