Vabilo na 3. sejo odbora za prostor, ki bo v torek, 3. februarja 2015 ob 14.30 uri

Datum: 02.02.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

Odbor za prostor


Številka: 900-26/2014-4
Nova Gorica, 30. januarja 2015


V A B I L O


Sklicujem 3. sejo odbora za prostor, ki bo v


TOREK, 3. februarja 2015 ob 14.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika seje odbora za prostor, ki je bila 13. 1. 2015
1.    Predlog Odloka o proračunu MONG za leto 2015 (druga obravnava)
2.    Predlog Sklepa o seznanitvi s predstavitvijo kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Soče in poteku izvajanja navedene investicije
3.    Predlog Pravilnika o tehnični izvedbi, delovanju in uporabi objektov in naprav javnih vodovodov
4.    Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
5.    Predlog Sklepa o potrditvi cene gospodarske javne službe odvajanje odpadnih voda
6.    Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v MONG (prva obravnava)
7.    Predlog Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra – parc. št. 1523/4 k.o. Prvačina
8.    Predlog Sklepa o izhodiščih za sklenitev sporazuma o prostorski umestitvi kampusa Univerze v Novi Gorici. 
9.    Razno  


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

Zaradi obsežnega dnevnega reda je seja odbora sklicana prej kot dogovorjeno.


Aleš Dugulin
PREDSEDNIK


VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    načelniki – pripravljavci gradiva
 


< Nazaj na seznam