5. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v sredo, 1. aprila 2015 ob 15.00 uri

Datum: 31.03.2015
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

 

Številka: 900-16/2014-13
Nova Gorica, 27. marca 2015

 

V A B I L O

 

Sklicujem 5. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v

 

SREDO, 1. aprila 2015 ob 15.00 uri

v stekleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

 

 

Predlagan dnevni red:

 

 1. Potrditev zapisnika 4. seje komisije, ki je bila 2. 2. 2015
 2. Imenovanje komisije za poimenovanje ulic, naselij in javnih institucij
 3. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica
 4. Imenovanje nadomestnega člana sveta zavoda OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica
 5. Seznanitev z mnenjem KPK na sklep komisije
 6. Sklep o določitvi letnega dopusta županu
 7. Podaja soglasja k imenovanju direktorja JZ za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica
 8. Odgovor Stanovanjskega sklada MONG na sklep komisije  
 9. Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

 

Aleš Markočič
PREDSEDNIK

 

 

VABLJENI:

 • člani komisije
 • župan

 


< Nazaj na seznam