48. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v četrtek, 29. marca 2018 ob 15.30 uri

Datum: 27.03.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Številka: 900-16/2014-121
Nova Gorica, 26. marca 2018


V A B I L O

Sklicujem 48. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


ČETRTEK, 29. marca 2018 ob 15.30 uri
v poslanski pisani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 47. seje komisije, ki je bila 28. 2. 2018
2.    Določitev višine letnega dopusta županu Mestne občine Nova Gorica
3.    Podaja soglasja k imenovanju direktorice Goriške lekarne Nova Gorica
4.    Imenovanje predstavnikov MONG v svet zavoda Javni zavod za šport Nova Gorica
5.    Imenovanje predstavnika MONG v svet zavoda OŠ Kozara Nova Gorica
6.    Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

                                    Aleš Markočič                                                            PREDSEDNIK

 

VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam