49. seja komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v ponedeljek, 16. aprila 2018 ob 15. uri

Datum: 11.04.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja


Številka: 900-16/2014-123
Nova Gorica, 11. aprila 2018


V A B I L O

Sklicujem 49. sejo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo v


PONEDELJEK, 16. aprila 2018 ob 15.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 48. seje komisije, ki je bila 29. 3. 2018
2.    Podaja mnenja lokalne skupnosti v postopku imenovanja ravnateljice Vrtca Nova Gorica
3.    Razno.

 

Prosimo, da se seje zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.

 

Aleš Markočič
PREDSEDNIK

 

VABLJENI:
•    člani komisije
•    župan

 


< Nazaj na seznam