35. seja odbora za gospodarstvo, ki bo v sredo, 18. aprila 2018 ob 16. uri

Datum: 13.04.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za gospodarstvo


Številka: 900-27/2014-74
Nova Gorica, 13. aprila 2018


V A B I L O


Sklicujem 35. sejo odbora za gospodarstvo, ki bo v


SREDO, 18. aprila 2018 ob 16.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 34. seje odbora za gospodarstvo, ki je bila 14. 3. 2018
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
3.    Predlog Sklepa o sprejetju Letnega poročila Javnega sklada malega gospodarstva Goriške za leto 2017
4.    Predlog Sklepa o seznanitvi s Poslovnim poročilom zavoda GOLEA, Goriška lokalna agencija, Nova Gorica, za leto 2017
5.    Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta LEK in njihovih učinkih za leto 2017 in potrditvi Letnega plana aktivnosti iz Akcijskega načrta LEK za leto 2018
6.    Predlog Odloka o spremembi Odloka o subvencioniranju prevoza pitne vode v MONG (skrajšani postopek)
7.    Razno.   


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                                              Tomaž Jug
                                            PREDSEDNIK

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam