33. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v torek, 17. aprila 2018 ob 19. uri

Datum: 13.04.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-28/2014-89
Nova Gorica, 13. aprila 2018


V A B I L O


Sklicujem 33. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


TOREK, 17. aprila 2018 ob 19.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1.    Potrditev zapisnika 32. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport z dne  13. 3. 2018
2.    Predlog Zaključnega računa proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2017
3.    Predlog Sklepa o sprejemu Poročila o izvajanju Lokalnega programa za kulturo v MONG 2014-2017, za leto 2017
4.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let v Vrtcu Nova Gorica in v osnovnih šolah v MONG
5.    Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2017 javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica
6.    Razno.

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


 
                                             Tatjana Krapše
                                             PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
•    župan
•    člani odbora
•    vodje oddelkov – pripravljavci gradiva

 


< Nazaj na seznam