35. seja odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v torek, 19. junija 2018, ob 18.00 uri

Datum: 15.06.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za kulturo, šolstvo in šport


Številka: 900-28/2014-93
Nova Gorica, 15. junija 2018


V A B I L O


Sklicujem 35. sejo odbora za kulturo, šolstvo in šport, ki bo v


TOREK, 19. junija 2018 ob 18.00 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.


Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 34. seje odbora za kulturo, šolstvo in šport z dne  22. 5. 2018
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (skrajšani postopek)  
3. Predlog Sklepa o sprejemu Strategije za mlade v Mestni občini Nova Gorica 2018 – 2023
4. Predlog Sklepa o porabi presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let javnega zavoda Glasbena šola Nova Gorica
5. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Višješolsko in visokošolsko središče Primorske (prva obravnava)
6. Razno.

 

Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


 
                     Tatjana Krapše
                     PREDSEDNICA

 

VABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam