38. seja odbora za prostor, ki bo v torek, 19. junija 2018 ob 15.30 uri

Datum: 15.06.2018
Vir: Mestna občina Nova Gorica
Rubrika: Seje odborov in komisij


MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET
Odbor za prostor


Številka: 900-26/2014-108
Nova Gorica, 15. junija 2018

V A B I L O


Sklicujem 38. sejo odbora za prostor, ki bo v

TOREK, 19. junija 2018 ob 15.30 uri
v zeleni dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 37. seje odbora za prostor, ki je bila 22. 5. 2018
2. Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2018 (skrajšani postopek)  
3. Predlog Sklepa o sprejemu Letnega poročila Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica za leto 2017 in Poslovnega in finančnega načrta stanovanjskega sklada za leto 2018
4. Predlog Sklepa o seznanitvi z Letnim poročilom o delu Regijske razvojne agencije Severne Primorske za leto 2017
5. Predlog Odloka o ustanovitvi Sveta CEROZ ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (prva obravnava)
6. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb s področja ravnanja s komunalnimi odpadki
7. Predlog Odloka o določitvi nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Nova Gorica (prva obravnava)
8. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o OPN Mestne občine Nova Gorica (prva obravnava)  
9. Predlog Sklepa o zmanjšanju namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica
10. Predlog Sklepa o podelitvi brezplačne stavbne pravice javnemu zavodu Dom upokojencev Nova Gorica
11. Razno.


Prosimo, da se sestanka zanesljivo in pravočasno udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na tel. 05/ 33 50 115 ali 041/759-799.


                    Aleš Dugulin
                   PREDSEDNIK
 

 

VABLJENI:
• župan
• člani odbora
• vodje oddelkov – pripravljavci gradiva


< Nazaj na seznam